:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
214 รายงานผลการทดสอบ O-NET 2556 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
213 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (วิทยฐานะ) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
212 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
211 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
210 แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
209 การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
208 แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งกรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
207 แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2557) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
191 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office System) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
190 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
189 ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
188 ระเบียบวาระการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
187 ขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้มมารับผลการประเมินผลงาน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
186 รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.เขต 3 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
184 แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8