:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
318 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อมารับหนังสือแจ้งผลการเสนอขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
317 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อส่งเอกสารเพื่อเตรียมแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
315 รายละเอียด ผู้สอบแข่งขันได้บรรจุ สพม.4 และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
314 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนและเรียกบรรจุ จำนวน 26 อัตรา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
313 ขอให้ข้าราชการบำนาญที่มีรายชื่อยี่นแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
312 ppt ผู้อำนวยการเขต ในวันประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
311 แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ส่งเอกสารเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง‏ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
310 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศึกษานิเทศก์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
309 วาระการประชุมผู้บริหารสนถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณโรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
308 คู่มือรักษาศีล ๕ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
307 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อรับผลการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
306 วิธีการกรอกจำนวนนักเรียน เรื่องการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
305 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
304 ขอให้โรงเรียนที่จัดประกวดโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมารับ CD เพลงที่กลุ่มอำนวยการ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
303 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14