:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
191 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office System) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
190 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
189 ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
188 ระเบียบวาระการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2557 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
187 ขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้มมารับผลการประเมินผลงาน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
186 รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.เขต 3 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
184 แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
183 แจ้งการแต่งกายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
182 การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
180 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนฯ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
179 คำสั่งคณะกรรมการประเมินครูให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
178 แจ้งเปลี่ยนแปลงพิธีเปิดการประชุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
176 เอกสารประกอบการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลจาการทดสอบ O-NET มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
175 เอกสารประกอบการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
174 เร่งรัด 19 โรงเรียน กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรร และประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2558 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7