:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
155 กำหนดการประชุมการจัดทำทะเบียนประวัติ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
154 กำหนดการประชุมการจัดทำทะเบียนประวัติ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
153 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
152 แจ้งงดให้บริการ Tablet นักเรียน ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
151 แจ้งทุกโรงเรียนส่งตัวแทนมารับ Tablet นักเรียนชั้น ป.2 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
150 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นเด็กพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
149 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
148 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
147 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
146 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
145 เอกสารประกอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณนักเรียน ป.6 และม.3 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
144 ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามตัวอย่างการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
143 ddd มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
142 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 2014) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
141 ขอให้โรงเรียนที่มีราชื่อส่งข้อมูลสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10