:: ระบบจัดการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รหัสข่าว
หัวข้อข่าว รูปภาพ แก้ไข ลบ
348 กำหนดการนิเทศติดตามฯ "คูปองพัฒนาครู" ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
347 แผนผังการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
346 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
345 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
344 ข้าราชการครูที่ผ่านการพัฒนาครูตามโครงการนำร่อง "คูปองพัฒนาครู" สามารถดาวน์โหลด มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
343 กำหนดการกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
342 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
341 แบบบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำตามผลการพิจารณาเลื่อนฯครั้งที่ 2(1ตุลาคม.................) มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
339 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
338 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดคุณภาพด้านการอ่านการเขียนนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
337 วาระการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงแรมน่านเจ้า มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
336 ให้ข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษา มารับผลการขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ กลุมบริหารงานบุคคล ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
335 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
334 แจ้งจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
333 แจ้งจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีรูปโชว์หน้าแรก     ลบข้อมูล
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16