ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (07.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
       หมายเลขโทรศัพท์

  

ผอ.สพป.พล.เขต 3

055-361312-14  ต่อ 100

รองฯ อุดม  สายโท

055-361312-14  ต่อ 102

รองฯ ผกาภรณ์ พลายสังข์

055-361312-14  ต่อ 107

รองฯ ธนู  อักษร

055-361312-14  ต่อ 106

รองฯ สุชาติ  ดิเรกวัฒนะ

055-361312-14  ต่อ 105

รองฯ วันชัย  รอดฉาย

055-361312-14  ต่อ 104

รองฯ วุฒิไกร  วุฒิกัมพล

055-361312-14  ต่อ 103

หน้าห้อง ผอ.สพป.พล.เขต 3

055-361312-14  ต่อ 101

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

055-361312-14  ต่อ 108

ผอ.กลุ่มสินทรัพย์

055-361312-14  ต่อ 109

งานพัสดุ

055-361312-14  ต่อ 110

งานการเงิน

055-361312-14  ต่อ 111

กลุ่มอำนวยการ

055-361312-14  ต่อ 112

งาน ICT

055-361312-14  ต่อ 113

งานอาคารสถานที่

055-361312-14  ต่อ 114

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

055-361312-14  ต่อ 115

กลุ่มเอกชน

055-361312-14  ต่อ 116

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

055-361312-14  ต่อ 117

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

055-361312-14  ต่อ 118

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

055-361312-14  ต่อ 119

กลุ่มนโยบายและแผน

055-361312-14  ต่อ 120

ผอ.กลุ่มบุคคล

055-361312-14  ต่อ 121

กลุ่มบุคคล 1

055-361312-14  ต่อ 122

กลุ่มบุคคล 2

055-361312-14  ต่อ 123

กลุ่มบุคคล 3

055-361312-14  ต่อ 124

งานนิติกร

055-361312-14  ต่อ 125

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

055-361312-14  ต่อ 126

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 1

055-361312-14  ต่อ 127

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 2

055-361312-14  ต่อ 128

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 3

055-361312-14  ต่อ 129

 
ผู้อ่าน 21104 คน

    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์