ชุดการสอนมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยชั้น ป.4

(1/1)

Chantra:
ส่วนประกอบของชุดการสอน
๑.  บทเรียน จะจัดแบ่งออกเป็น  ๔  ศูนย์การเรียน  และศูนย์สำรอง  อีก  ๑  ศูนย์  ดังนี้
      ศูนย์ที่  ๑   ประกอบด้วย  ซองบัตรคำสั่ง  บัตรเนื้อหา  บัตรคำถาม  บัตรเฉลย
      ศูนย์ที่  ๒  ประกอบด้วย  ซองบัตรคำสั่ง  บัตรเนื้อหา  บัตรคำถาม  บัตรเฉลย
      ศูนย์ที่  ๓  ประกอบด้วย  ซองบัตรคำสั่ง  บัตรเนื้อหา  บัตรคำถาม  บัตรเฉลย
      ศูนย์ที่  ๔  ประกอบด้วย  ซองบัตรคำสั่ง  บัตรเนื้อหา  บัตรคำถาม  บัตรเฉลย
      ศูนย์สำรอง  ประกอบด้วย  ซองบัตรคำสั่ง    

๒.  ซองแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม  (                                                                                                                บัตรเนื้อหา

ข   ฟ   ง   ต้   น   ห   อ   ม   ช   น
จ   า   ม    จุ   รี   นั   ช   ะ   อ   ม
ผั   ก   จ   ฆ   ด   น   โ   ย   ก   แ
พ   ก   ฝ   า   ศ   ห   ดี   ม   ย   ม
จ   ดี   ก   ร   ะ   เ
ที   ย   ม   ว
ช   ม   พู่   า   ท   อ   ด   บ   น   สั
ว   ไ    หู   ะ   ด   ลั่   น   ท   ม   น
น   ฒ   ง    ฑ   า   ห   เ   โ   บ   ล
ช   ฟ   ช   ไ   ท   ห   อ   ะ   ฐ   ฉ
ม   า   ณ   ม   ะ   ข   า   ม    ร   ด  

             ตอนที่  ๒  ให้นักเรียนเติมพยัญชนะลงในช่องปริศนาอักษรไขว้  ตามความหมาย  
                             ของคำที่กำหนดให้ (ทุกคำอยู่ในแม่ กม)


            แนวนอน     หมายถึง   ผงสีน้ำเงินที่ได้จากต้นคราม
               แนวตั้ง      หมายถึง   ภาชนะสำหรับใส่อาหาร


        แนวนอน      หมายถึง    พูดเพื่อต้องการคำตอบ
        แนวตั้ง       หมายถึง    ลักษณะที่เห็นแล้วพอใจมักใช้ต่อจากคำว่าสวย            แนวนอน   หมายถึง   จำนวนที่มากกว่าสองอยู่หนึ่ง
                แนวตั้ง   หมายถึง   ของหวาน ของกินที่ไม่ใช่ข้าว

                                                        
                                                                                                                      เฉลย  เกมค้นหาคำ
                                ศูนย์ที่ ๕  มาตราตัวสะกดแม่ กมฟ   ง   ต้   น   ห   อ   ม   ช   น

า   ม    จุ   รี   นั   ช   ะ   อ   ม
ผั   ก   จ   ฆ   ด   น   โ   ย   ก   แ

ก   ฝ   า   ศ   ห   ดี   ม   ย   ม

ดี   ก   ร   ะ   เ   ที   ย   ม   ว

ม   พู่   า   ท   อ   ด   บ   น   สั
ว   ไ    หู   ะ   ด   ลั่   น   ท   ม   น
น   ฒ   ง    ฑ   า   ห   เ   โ   บ   ล
ช   ฟ   ช   ไ   ท   ห   อ   ะ   ฐ   ฉ
ม   า   ณ   ม   ะ   ข   า   ม    ร   ด
แบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

   เรื่อง  มาตราตัวสะกดแม่ กม
   ชื่อ……………………………………………………ชั้น………………เลขที่………….
  โรงเรียน…………………………………………….อำเภอ……………จังหวัด…………

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามและตอบกิจกรรมลงในแบบฝึกปฏิบัติ

           ตอบคำถามศูนย์ที่  ๑


  ๑.  ตัวละครในบทร้อยกรองมีใครบ้าง ?
       ตอบ.............................................................................

 ๒.  ใครนั่งตีขิมอยู่ริมแพ ?
        ตอบ...........................................................................

 ๓.  พี่ติ๋มกำลังทำอะไร ?
       ตอบ............................................................................

 ๔.  ใครกำลังกินนมแม่ ?
       ตอบ...........................................................................

๕.    จากบทร้อยกรองมีคำว่าอะไรบ้างที่สะกดในแม่ กม ?
       ตอบ............................................................................

แบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

      เรื่อง  มาตราตัวสะกดแม่ กม
     ชื่อ…………………………………………..……ชั้น………………เลขที่………….
     โรงเรียน………………………………………….อำเภอ……………จังหวัด…………

                                          
                                                                                                          
                                                                                                          ตอบกิจกรรมศูนย์ที่  ๑


คำชี้แจง    ให้นักเรียนหาคำที่สะกดในแม่ กม  นำมาแจกลูกคำลงในตารางที่กำหนดให้

พยัญชนะต้น   สระ   ตัวสะกด   วรรณยุกต์   คำ                       ประโยค
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

แบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

   เรื่อง  มาตราตัวสะกดแม่ กม
   ชื่อ………………………………………………ชั้น………………เลขที่………….
  โรงเรียน……………………………………….อำเภอ……………จังหวัด……….…

        คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบคำถามและตอบกิจกรรมลงในแบบฝึกปฏิบัติ


                                              ตอบคำถามศูนย์ที่ ๒


๑.      ๒.      ๓.      ๔.      ๕.                                                  ตอบกิจกรรมศูนย์ที่ ๒   

……………….                  ……………..                  ………………                 ………………


 ………………                  ………………                ………………                 ………………
แบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

   เรื่อง  คำในมาตราแม่กม
   ชื่อ……………………………………………………ชั้น……………เลขที่………….
   โรงเรียน…………………………………………….อำเภอ…………จังหวัด…………

   คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบคำถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ

                                                           ตอบคำถามศูนย์ที่ ๓

๑.      ๒.      ๓.      ๔.      ๕.      
  คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบกิจกรรมศูนย์ที่ ๓ โดยฟังแล้วตอบปากเปล่าหรือเขียนลง
                    ในแบบฝึกปฏิบัติ
                        ๑.   ตอบ  ............................................................................................
                 ๒.  ตอบ  ……………………………………………........................
               ๓.   ตอบ…………………………………………………………….
                       ๔.   ตอบ…………………………………………………………….
                   ๕.   ตอบ.............................................................................................      


แบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

    เรื่อง  มาตราตัวสะกดแม่ กม
   ชื่อ……………………………………………………ชั้น……………เลขที่………….
   โรงเรียน…………………………………………….อำเภอ…………จังหวัด…………

   คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบคำถามและตอบกิจกรรมลงในแบบฝึกปฏิบัติ

                                                       ตอบคำถามศูนย์ที่   ๔

๑.      ๒.      ๓.      ๔.      ๕.      

                                                                                                          
                                               เรื่อง.............................................

                                                  .....................................................................................
                                                  .....................................................................................
                                                  .....................................................................................
                                                  .....................................................................................
                                                  .....................................................................................
                                                  .....................................................................................
                                                  ................................................................
                                                  ................................................................
แบบฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

        เรื่อง  คำในมาตราแม่กม
       ชื่อ…………………………………………………ชั้น………………เลขที่………….
      โรงเรียน………………………………………….อำเภอ……………จังหวัด…………

                   ศูนย์ที่  ๕  เกมค้นหาคำ
                                  

           ให้เพื่อน ๆ ช่วยกันค้นหาคำที่เป็นชื่อผัก ผลไม้
           หรือต้นไม้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน หรือแนวทแยง
           แล้วเอาดินสอวงให้เห็นชัดๆ นะครับข   ฟ   ง   ต้   น   ห   อ   ม   ช   น
จ   า   ม    จุ   รี   นั   ช   ะ   อ   ม
ผั   ก   จ   ฆ   ด   น   โ   ย   ก   แ
พ   ก   ฝ   า   ศ   ห   ดี   ม   ย   ม
จ   ดี   ก   ร   ะ   เ   ที   ย   ม   ว
ช   ม   พู่   า   ท   อ   ด
บ   น   สั
ว   ไ    หู   ะ   ด   ลั่   น   ท   ม   น
น   ฒ   ง    ฑ   า   ห   เ   โ   บ   ล
ช   ฟ   ช   ไ   ท   ห   อ   ะ   ฐ   ฉ
ม   า   ณ   ม   ะ   ข   า   ม    ร   ด       ตอนที่  ๒  ให้นักเรียนเติมพยัญชนะลงในช่องปริศนาอักษรไขว้  ตามความหมาย  
                         ของคำที่กำหนดให้ (ทุกคำอยู่ในแม่ กม)


แนวนอน   หมายถึง   ผงสีน้ำเงินที่ได้จากต้นคราม
   แนวตั้ง      หมายถึง   ภาชนะสำหรับใส่อาหาร


         แนวนอน         หมายถึง     พูดเพื่อต้องการคำตอบ
         แนวตั้ง         หมายถึง      ลักษณะที่เห็นแล้วพอใจมักใช้   ต่อจากคำว่าสวยแนวนอน   หมายถึง   จำนวนที่มากกว่าสองอยู่หนึ่ง
   แนวตั้ง      หมายถึง   ของหวาน ของกินที่ไม่ใช่ข้าว


                                  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
                                            มาตราตัวสะกดแม่ กม

คำสั่ง    จงกาเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑.  ข้อใดมีตัวสะกดในแม่ กม
ก.  อารมณ์       ข.  วงศ์         ค.  สโมสร                 ง.  สมัคร

๒.  ข้อใดไม่ได้ สะกดในแม่ กม
ก. เตรียม      ข. เมฆ            ค. พร้อม                 ง.  หลุม

๓.  “เจียมตัวกลัวมุมรุมล้อม” ข้อความนี้มีตัวสะกดในแม่ กม กี่คำ
ก.  ๑   คำ      ข.  ๒  คำ         ค.  ๓  คำ                 ง.  ๔  คำ

๔.  ข้อใดมีตัวสะกดในแม่ กม มากที่สุด
ก.  พี่เตรียมตัวพร้อมแล้ว            ข.  พ่อขุดหลุมปลูกมะขาม
ค.  น้องส้มยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ         ง.  แม่ตักต้มยำใส่ชาม

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๕ – ๖
    
        “เด็กนอนผ้าอ้อมนุ่มนิ่ม  กินขนมปลากริมครั้นอิ่มแล้วดื่มน้ำนม”

๕.  จากข้อความมีคำที่สะกดในแม่ กม กี่คำ
ก.  ๗  คำ      ข.  ๘  คำ        ค.  ๙  คำ        ง.  ๑๐  คำ

๖.  จากข้อความคำใดไม่ได้อยู่ในแม่ กม
ก.  ขนม      ข.  กิน           ค.  ปลากริม     ง.  นม


๗.  “ภูมิใจ” มีตัวสะกดมาตราใด
ก.  แม่ กด      ข.  แม่ เกอว   ค.  แม่ กม    ง.  แม่ กบ

๘.  ข้อใดใช้ตัวสะกดเหมือนกันทั้งสองคำ
ก.  กรรมการ  ชุ่มชื่น      ข.  อบเชย  ลับตาก   
ค.  ฉาบฉวย   ขับขาน      ง.  อำนาจ  วิกาล

๙.  ข้อใดเป็นพยัญชนะที่ใช้สะกดในแม่ กม
ก.  (ง)      ข.   (ด)      ค.  (บ)      ง. (ม)

๑๐. “ต้นไม้เขียวชอุ่มมาก” ดำใดสะกดด้วยแม่ กม
 ก.  ต้นไม้      ข.  เขียว   ค.  ชอุ่ม   ง.  มาก

จากข้อ  ๑๑ – ๑๕  ข้อใดสะกดในแม่ กม
๑๑.   ก.  ตุ่ม      ข. นุ่น      ค. หมุน   ง. มีด

๑๒.  ก.  ตรากตรำ   ข. สำราญ   ค. ธงชาติ   ง. ธรรมดา

๑๓.  ก.  แจ่มใส   ข. ใครเห็น   ค. เย็นดี   ง. มีมาก

๑๔.  ก.  หนุ่ม      ข. นาน      ค. สมาน   ง. มิตร

๑๕.  ก.  เหตุการณ์   ข. กรรมการ   ค. สำราน   ง. ตรากตรำ

จากข้อ  ๑๖ – ๒๐  ให้นักเรียนหาคำที่มีตัวสะกดในแม่ กม มาเติมให้ได้คำที่สมบูรณ์

๑๖. มะ________๑๗. นอบ_______๑๘. ชื่น_______๑๙. อบ________๒๐. ช้อน_______


                                           เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
                 มาตราตัวสะกดแม่ กม

๑.   ก   
๒.   ข   
๓.   ง   
๔.   ค   
๕.   ข   
๖.   ข   
๗.   ค   
๘.   ก   
๙.   ง   
๑๐.   ค   
๑๑.   ก   
๑๒.   ง   
๑๓.   ก   
๑๔.   ก   
๑๕.   ข   
๑๖.      มะยม
๑๗.   นอบน้อม   
๑๘.   ชื่นชม   
๑๙.   อบรม   
๒๐.   ช้อนส้อม   


bboy:
เป็นววิธีที่ดีมากเลยครับ ;D

babypak:
ชุดการสอนมาตรตัวสะกดภาษาไทย วิธีการนี้ถือว่าดีจริง ๆ ค่ะ

buddy:
เป็นลักษณะการเรียน การสอนที่ดีมากเลยค่ะ
 ทำให้เด็กๆได้ความรู้และได้ทั้งความสนุกในการเรียนรู้เด็กก็จะเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
สนใจและใส่ใจมากขึ้น   :D แจ่มเลยค่ะ :D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ