รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

(1/1)

salisa:

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้ชุดการสอน  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค  
             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ศึกษา  นางศลิษา  รุ่งกัลปาวสาน
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  
            รายงานการใช้ ชุดการสอน  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอน ตามเกณฑ์คุณภาพที่ 80/80 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอน   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงาน  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่  โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน  9  คน รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  ชุดการสอน  ดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  4.65  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.40 – 0.70  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ 0.89  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.40 – 0.70  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ 0.91  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ  0.92  แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางกาย         มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ  0.93  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนมีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ  0.95  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ          การทดสอบค่าที  (t – test )

      ผลการศึกษา  พบว่า
                   1.ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้ค่าประสิทธิภาพ  (E1 / E2)  เท่ากับ  88.54/88.98  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
                   2.  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอน  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       (วิชาสุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
                     3.  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แยกเป็นด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวม  และจำแนกรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
             สรุปผลของการศึกษา
      ชุดการสอน  เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ    การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  เมื่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้จึงส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนในระดับมากที่สุด  ดังนั้น  ชุดการสอนถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นอย่างดียิ่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ