บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ ของนายสมชาย เมฆดี

(1/1)

preecha:
ชื่อเรื่อง   : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน   : สมชาย    เมฆดี
ปีที่ศึกษา   : 2554

บทคัดย่อ 

            รายงานการพัฒนารายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับนี้ ผู้รายงานพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จำนวน 24 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระ    การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ ประเมิน           ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระ            การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบ            มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ดำเนินการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน หาค่าที t-test (dependents samples)


สรุปผลการศึกษา
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา        และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.96/83.25           สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้                บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน                สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ .05
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้         สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่ามากกว่า 0.50            ทุกเล่ม และเมื่อคิดในภาพรวมมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.75 แสดงว่านักเรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังการเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.00
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระ              การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ความพึงพอใจเท่ากับ 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.56 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจ                ในระดับมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ