ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ธันวาคม 11, 2016, 11:04:28 AM
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: สพท.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการปรับปรุงระบบให้กลับมาบริการทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้ว สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ จะต้องตอบคำถามเพิ่มเติมท้ายข้อมูลการลงทะเบียน /ผู้ดูแลบอร์ด 05-10-2553

+  กระดานข่าว สพท.พิษณุโลก เขต 3
|-+  หมวดหมู่ทั่วไป
| |-+  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
| | |-+  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  (อ่าน 15654 ครั้ง)
youn
Newbie
*
กระทู้: 5


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 08:27:03 PM »

เรื่องวิจัย   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์
      อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้วิจัย      นายยวน     กองจิว
ปีที่วิจัย      2551
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก         นโยบายโรงเรียน   และความต้องการจำเป็นของโรงเรียนเพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการ     เกี่ยวกับวิทยากร  งบประมาณ  ระยะเวลา  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน  การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และบุคลากรในชุมชนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง   ปฏิทินการปฏิบัติงาน  บทบาทหน้าที่  ขั้นตอน  จุดเด่น  จุดด้อย  การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ความมีเหตุผล  ความกตัญญูกตเวที  ความมีวินัย  ความเสียสละ  ความสามัคคี  ความประหยัด  การพึ่งตนเอง  ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและ เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อโรงเรียน  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  ประชากรได้แก่ผู้บริหาร   หัวหน้ากลุ่มสาระ   ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแต่ละกิจกรรม    นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์     บุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์  รวมจำนวนทั้งสิ้น  39  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  5  ฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉลี่ย(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   ค่าความเที่ยง (Reliability) 

ผลการวิจัยพบว่า
1.  ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์   ตามความคิดเห็นของ  ผู้บริหาร    หัวหน้ากลุ่มสาระ    ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  พบว่า  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมกับนโยบายของกระทรวง   นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3   นโยบายโรงเรียน  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน   มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
2.  ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร  งบประมาณ  ระยะเวลา  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์   ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน   การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง   และบุคลากรในชุมชนแต่ละกิจกรรมย่อย  พบว่า
        2.1 ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร  ในภาพรวม  พบว่า มีความเหมาะสมและพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ
   2.2  ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมการทำความดี   ในภาพรวมมีความเหมาะสมและพอเพียงอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีความเหมาะสมและ พอเพียงในระดับมากสุด  คือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ  รองลงมาคือการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านงบประมาณและบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ  สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้
   2.3  ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ในภาพรวมมีความเหมาะสม และ พอเพียง อยู่ในระดับมากทุกรายการ   เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีความเหมาะสม และพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ  รองลงมา  คือ การสนับสนุนของผู้ปกครองด้านงบประมาณ
   2.4  ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์  ในภาพรวมมีความเหมาะสม และพอเพียงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีความเหมาะสม และ พอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ  และรองลงมา คือ  สถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสม
    3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ตามความคิดเห็นบุคลากรภายในโรงเรียน  ได้แก่ ผู้บริหาร    หัวหน้ากลุ่มสาระ    ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม  และคณะกรรมการสถานศึกษา  เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง   ปฏิทินการปฏิบัติงาน  บทบาทหน้าที่  ขั้นตอน  จุดเด่น  จุดด้อย  การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน ของกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมย่อย  พบว่า
3.1   กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร  สรุปได้ดังนี้
3.1.1 กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร  ในภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ  พบว่า  รายการที่มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด  คือ  ความร่วมมือของคณะทำงานตามโครงการ  รองลงมา  คือ  การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา
      3.1.2 จุดเด่น  จุดด้อย  และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร  คือ  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ  วิทยากรสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  และสามารถสร้างจิตสำนึกให้เกิดแก่นักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้าน   จุดด้อยของโครงการ  พบว่า  การไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรมหลังจากจบการเข้าค่ายแล้ว  ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการติดตามการประพฤติปฏิบัติตนต่อที่บ้าน
   3.2  กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการทำความดี   สรุปได้ดังนี้
      3.2.1  กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการทำความดี  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก  เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ  การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน  รองลงมา  คือความร่วมมือของคณะทำงานตามโครงการและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการ
      3.2.2 จุดเด่น  จุดด้อย  และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของกิจกรรมการทำความดี  คือ เป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแยกแยะได้ระหว่างความดีและความชั่วและสามารถปฏิบัติได้จนติดเป็นนิสัย   จุดด้อยของโครงการ  คือ  ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่นักเรียนได้บันทึกมานั้นเป็นความจริงหรือไม่   ปรับปรุงแก้ไขโดยการหามาตรการในการตรวจสอบโดยการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการตรวจสอบหาหลักฐานในการบันทึกความดี
   3.3 กระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  สรุปได้ดังนี้
      3.3.1 กระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ในภาพรวมพบว่า  มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก  เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  คือ  การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน  รองลงมา  คือ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน
      3.3.2  จุดเด่น  จุดด้อย  และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  คือ  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป   และนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในชุมชนทำให้เกิดความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี   จุดด้อยคือ  การไปร่วมกิจกรรมที่วัดอาจทำให้นักเรียนเสียเวลาเรียน  ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการนำนักเรียนไปทำกิจกรรมในวันหยุดหรือเสาร์ – อาทิตย์แทน
 
   3.4  กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์ 
สรุปได้ดังนี้
      3.4.1  กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์  ระดับการปฏิบัติในภาพรวม พบว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด  คือ ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน  รองลงมา  คือการประชุมวางแผน  การดำเนินงานและการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน
      3.4.2 จุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ควรปรับปรุงของกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมประจำวันศุกร์  คือ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกฝนการสวดมนต์ไหว้พระและทำสมาธิได้ในเวลาเดียวกัน  และเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จุดด้อย  คือ  สถานที่ทำกิจกรรมเป็นใต้อาคารเรียน  เวลาทำสมาธินักเรียนจะร้อน  ทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิเวลาที่ใช้ทำกิจกรรมเป็นเวลาเย็นก่อนกลับบ้านซึ่งก่อนทำกิจกรรมนักเรียนจะเล่นมากเกิดความอ่อนเพลียและเหนื่อยจากการเล่นทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อ  และไม่มีสมาธิ  ซึ่งปรับปรุงแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเวลาทำกิจกรรมเป็นเวลาช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนในวันศุกร์  และจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้เอื้อต่อการทำกิจกรรม  ดังนั้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการทำกิจกรรมแล้วทำให้นักเรียนมีความพร้อมและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น
      4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
   4.1  พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่า
4.1.1  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.2  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์             
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
4.1.3  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีเหตุผล         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.4  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความกตัญญู
กตเวที  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.1.5  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย               
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.16  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเสียสละ         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.7  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความสามัคคี             
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.8  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการประหยัด         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.9  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการพึ่งตนเอง             
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.10  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความขยัน             
หมั่นเพียร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.1.11  นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเมตตา             
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   4.2  ความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายการแล้วพบว่า  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร รองลงมา  คือ การนำกิจกรรมในการส่งเริมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
5. ผลกระทบของโครงการ   พบว่า มีผลกระทบต่อโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน   
ครู – อาจารย์ และนักเรียน  โดยได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมจำนวนหลายรายการ ทั้งนี้เพราะผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทำให้สามารถพัฒนานักเรียน ครู – อาจารย์ และโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  เชื่อมั่น  และศรัทธาเลื่อมใสของชุมชน
บันทึกการเข้า
admin
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 1350ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2009, 09:13:15 PM »

ทดสอบ

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
บันทึกการเข้า
bboy
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 11:17:58 PM »

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สำคัญครับ สนับสนุน
บันทึกการเข้า
mrblog
Newbie
*
กระทู้: 4


ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2010, 12:32:15 PM »

ทดสอบๆ
บันทึกการเข้า

วันๆคนไทยหาอะไร>>>  เพลงใหม่ๆ ก็เงี้ยแหละ คนไทยใช้ชีวิต บางทีก็หา  บทความดีๆ   แต่ผมชอบวิทยุออนไลน์
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!