โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 108 Online
»   วันนี้ 3006 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3006 Week
»   เดือนนี้ 3006 Month
»   ปีนี้ 3006 Year
»   รวมทั้งหมด 3006 Total
Record: 3006 (28.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

     
 

 

 

 

 
 
 
จัดทำทะเบียนประวัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำทะเบียนประวัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบทะเบียนประวัติ ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 25 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 201 ] คน
จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)
จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบทะเบียนประวัติ ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
วันที่ 24 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 228 ] คน
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
สพป.พล.3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.บุญส่ง ชูนาม ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
วันที่ 23 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 151 ] คน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 โดย ศน.บุญส่ง ชูนาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
วันที่ 22 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 133 ] คน
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 205 ] คน
 
23 กรกฏาคม 2557
372
22 กรกฏาคม 2557
431
22 กรกฏาคม 2557
256
22 กรกฏาคม 2557
311
16 กรกฏาคม 2557
558
04 กรกฏาคม 2557
862
03 กรกฏาคม 2557
568
27 มิถุนายน 2557
826
27 มิถุนายน 2557
464
27 มิถุนายน 2557
500
25 มิถุนายน 2557
812
24 มิถุนายน 2557
513
21 มิถุนายน 2557
  ddd
554
18 มิถุนายน 2557
810
17 มิถุนายน 2557
835
         
 โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
โรงเรียนวัดหินลาด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
[ ผู้อ่าน 16 คน]
 วันที่  27 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕
[ ผู้อ่าน 31 คน]
 วันที่  27 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดหางไหล เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  คืนความสุขให้คนในชาติ
โรงเรียนวัดหางไหล เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท
[ ผู้อ่าน 12 คน]
 วันที่  27 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือรตรวจสุขภาพฟัน ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือรตรวจสุขภาพฟัน ประจำปี 2557
[ ผู้อ่าน 7 คน]
 วันที่  27 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา     เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2557
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพน
[ ผู้อ่าน 22 คน]
 วันที่  27 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดหอกลอง เลี้ยงต้อนรับธุรการ และ ครูอัตราจ้างโรงเรียน
โรงเรียนวัดหอกลอง เลี้ยงต้อนรับธุรการ และ ครูอัตราจ้างโรงเร
[ ผู้อ่าน 44 คน ] 
วันที่  27 กรกฏาคม 2557
 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม๒ ประชุมสวัสดิการประจำเดือน
เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม๒ ประชุมสวัสดิการประจำเดือน
[ ผู้อ่าน 43 คน ] 
วันที่  26 กรกฏาคม 2557
  โรงเรียนบ้านกกม่วงเข้าค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา
โรงเรียนบ้านกกม่วงเข้าค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม ณ วัดเนรม
[ ผู้อ่าน 27 คน ] 
วันที่  26 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน
[ ผู้อ่าน 51 คน ] 
วันที่  26 กรกฏาคม 2557
 โรงเรียนบ้านท่าสะแกเข้าร่วมโครงการดวงใจสีเขียว
โรงเรียนบ้านท่าสะแกเข้าร่วมโครงการดวงใจสีเขียว
[ ผู้อ่าน 15 คน ] 
วันที่  26 กรกฏาคม 2557
ส่งข่าวมาได้ที่ : phitsanulok3@hotmail.com
 
 
         
 
   โรงเรียนบ้านเนินทอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ผู้อ่าน [111]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ผู้อ่าน [184]
   ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทิน ภูศรีเทศ บิดาของนายสุทัศน์ ภูศรีเทศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม ผู้อ่าน [68]
   โรงเรียนบ้านหนองปลิง เปิดรับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ผู้อ่าน [204]
   โรงเรียนบ้านเนินทองประกาศรับพนักงานราชการทั่วไป ผู้อ่าน [494]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศสมัครพนักงานราชการ ผู้อ่าน [494]
   Joe ผู้อ่าน [165]
   Joe Was Here ! ผู้อ่าน [114]
   hacked by FURK4N ผู้อ่าน [512]
   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ผู้อ่าน [633]
 
 
         
 
 
 
         
 
 
          
 
 
ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์