***  งดจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557  ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 40 Online
»   วันนี้ 4038 Today
»   เมื่อวานนี้ 6121 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 10291 Week
»   เดือนนี้ 10291 Month
»   ปีนี้ 10291 Year
»   รวมทั้งหมด 10291 Total
Record: 6121 (26.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ พิจารณาอนุมัติการบริหารจัดการของสพป.พล.3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์  4 เขต ประจำปี 2557
กีฬาสานสัมพันธ์ 4 เขต ประจำปี 2557
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 , 2 และ สพม.39 จัดการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 4 เขต ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
พัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
พัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์
มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
MOU ป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
MOU ป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายกฤติเดช ศรีอักษร ผอ.สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.พิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดทำโครงการป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วมงานถวายราชสดุดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ พระบรมรูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 9 คน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
พัฒนาครูวิชาการ
พัฒนาครูวิชาการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาครูวิชาการในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 431 ] คน
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
MOU ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
MOU ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือมาตรการเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
มอบหนังสือนามานุกรม ชุดวรรณคดีไทย
มอบหนังสือนามานุกรม ชุดวรรณคดีไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบหนังสือนามานุกรม ชุดวรรณคดีไทย ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
มอบเกียรติบัตรประเมินการอ่าน เขียน และคำนวณ ได้
มอบเกียรติบัตรประเมินการอ่าน เขียน และคำนวณ ได้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป. 3 อ่านออกเขียนได้ 100%
มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป. 3 อ่านออกเขียนได้ 100%
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนชั้น ป.2 อ่านออกเขียนได้ทุกคน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
มอบโล่ โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี
มอบโล่ โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลชนะเลิศ การประเมินโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี ประจำปี 2557 ระดับอำเภอ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
มอบเกียรติบัตรครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
มอบเกียรติบัตรครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลชมเชย ระดับเขตพื้นที่ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2556 จากระทรวงศึกษาธิการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
รับมอบภาพถ่ายการรับรางวัลโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับมอบภาพถ่ายการรับรางวัลโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบภาพถ่ายการรับรางวัลโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2555 ให้กับโรงเรียนวัดหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
เตรียมความพร้อมปฐมนิเทศลูกจ้างปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมปฐมนิเทศลูกจ้างปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 28 ตุลาคม2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทุย  กองจิว (เป็นกรณีพิเศษ)
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทุย กองจิว (เป็นกรณีพิเศษ)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายทุย กองจิว บิดาของท่านผู้อำนวยการยวน กองจิวโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ สถานฌาปนกิจบ้านห้วนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชอำเภอวัดโบสถ์
นายวิเชียร ปานอยู่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์