ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 148 Today
»   เมื่อวานนี้ 879 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1814 Week
»   เดือนนี้ 1814 Month
»   ปีนี้ 1814 Year
»   รวมทั้งหมด 1814 Total
Record: 879 (30.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 505 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางพล ช่วยพรหมรี มารดาของนางนาฎนภา สีดาดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
รับมอบอาคาร
รับมอบอาคาร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบห้องสมุดหยีวิยม 5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ต้อนรับคณะสพฐ.
ต้อนรับคณะสพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนศึกษากุลบุตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอพรหมพิราม ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ศึกษาดูงานระบบควบคุมภายใน
ศึกษาดูงานระบบควบคุมภายใน
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะสพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
ศึกษาดูงานด้านคำรับรอง
ศึกษาดูงานด้านคำรับรอง
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะสพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานคำรับรองการปฏิบัติราชการและกระบวนการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยมี นายชาลี รุจนยุทธ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ให้การต้อนรับพร้อมคณะ
ผู้อ่าน [ 72 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางช้อย ไทยวรรณศรี มารดาของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ความพร้อมรับการประเมินนานาชาติ (PISA) รุ่นที่ 1 การรู้เรื่องการอ่านและการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย และโรงเรียนหนองนากวางอั้น อ.บางระกำ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วัดสุดสวาสดิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้อ่าน [ 297 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพลิกโรงเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนไม่ได้ใน 1  ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพลิกโรงเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนไม่ได้ใน 1 ปี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพลิกโรงเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนไม่ได้ใน 1 ปี ( แบบ BBL กุญแจ 5 ดอก ) ให้กับผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงณัฐวี หมู่ตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ บ้านเลขที่75/1 หมู่ 3 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
พัฒนาครูเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(แผน IEP)
พัฒนาครูเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(แผน IEP)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบพัฒนาครูเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) และผู้ให้บริการสอนเสริมตามกฎกระทรวง (รหัส CS0101) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
พัฒนาครูเครือข่ายนครไทย 2
พัฒนาครูเครือข่ายนครไทย 2
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสามัญประจำ ปีการศึกษา 2558 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
พัฒนาระบบควบคุมภายในครูนครไทยชาติตระการ
พัฒนาระบบควบคุมภายในครูนครไทยชาติตระการ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสังกัด อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 175 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 148 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สป.พล.3 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
โครงการพี่อิ่มท้อง น้องอิ่มใจ
โครงการพี่อิ่มท้อง น้องอิ่มใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายทูนใจ ศรีพรหม ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา มอบเงินบริจาค โครงการพี่อิ่มท้อง น้องอิ่มใจ ให้กับโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายวันชัย แสงลา ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว เป็นผู้รับมอบ
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
รับรางวัลโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ 100 %
รับรางวัลโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ 100 %
นายสุรินทร์ แก้วมณี มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 100 % ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 25 โรงเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
ผลสอบ O – NET  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ผลสอบ O – NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบพระหลวงพ่อเงิน ให้กับโรงเรียนที่มีผลสอบ O – NET ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 13 โรงเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ประชุมครูพรหมพิราม 6
ประชุมครูพรหมพิราม 6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวัดหางไหล อ .พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์