+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมสนามสอบ
เยี่ยมสนามสอบ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ธุรการโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ธุรการโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ
เยี่ยมสนามสอบ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบธุรการโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบธุรการโรงเรียน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูแนะแนว
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูแนะแนว
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูแนะแนว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรวมสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขังภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขังภาษาอังกฤษ
ศน.ณภัทร จุลพงษ์ และ ศน.นราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
ตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
ตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน
นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ในเรื่อง การเงิน บัญชีและพัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พล.3 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ร่วมประชุมรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ
ร่วมประชุมรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ
นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้แทน สพป.พล.3 ในนามหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเกษตรสุขวนารามและโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดวังมะด่าน
ติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดวังมะด่าน
นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. นายธวัชชัย วันวรกิจ สำนักการคลังและสินทรัพย์ และ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมี นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นำโดย นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. นายธวัชชัย วันวรกิจ สำนักการคลังและสินทรัพย์ และ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
มอบเสื้อเขตสุจริต
มอบเสื้อเขตสุจริต
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ สพป.พล.3 สุจริต ให้กับข้าราชการในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
สอบคัดเลือกบุคคลคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
สอบคัดเลือกบุคคลคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประกวดทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙
ประกวดทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ พิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน เป็นตัวแทนรับการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ต่อไป
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
พัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารร่วม
พัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารร่วม
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการชุมพัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารร่วมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พันเอกกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บังคับการกรมการทหารปีนใหญ่ที่ 4 และคณะวิทยากรประชารัฐ และการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
Zoning สถานที่ขายสุราใกล้สถานศึกษา
Zoning สถานที่ขายสุราใกล้สถานศึกษา
สำนักงานสรรพสามิตร นำโดย นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก นายวรเดช อินทรทิพย์ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิต บรรยายพิเศษ การจัด Zoning สถานที่ขายสุราใกล้สถานศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการสอน NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน (ด้านภาษา , ด้านคิดคำนวณ และด้านเหตุผล) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 55 โรงเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
มอบโล่นักเรียนไทยสุขภาพดี
มอบโล่นักเรียนไทยสุขภาพดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 4 จาก สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าให้กับ นายอดุล ยิ่งทนาธร ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
พัฒนารูปแบบเครือข่าย การบริหารร่วม
พัฒนารูปแบบเครือข่าย การบริหารร่วม
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาตามโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่าย การบริหารร่วมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์