+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 624 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2874 Week
»   เดือนนี้ 16327 Month
»   ปีนี้ 47161 Year
»   รวมทั้งหมด 51960 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมการประชุมพัฒนาศักยภาพผอ รองผอ.เขต
เตรียมความพร้อมการประชุมพัฒนาศักยภาพผอ รองผอ.เขต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม รองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่ม สพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (ว.1/2559)” ระยะที่ 2 (4 ภูมิภาค) ในวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ สพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ชมการถ่ายทอดสดความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการถ่ายทอดสดความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับชมการถ่ายทอดสดความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทางช่อง etv ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 323 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นายผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2559
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
มุฑิตาจิต ข้าราชการบำนาญ
มุฑิตาจิต ข้าราชการบำนาญ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เข้าร่วมมุฑิตจิต แด่ผู้สูงอายุ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ว่าการชมรมข้าราชการบำนาญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 377 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ประชุมชี้แจงโครงการ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากขยะ ด้านการสร้างจิตสำนักการบริหารจัดการขยะ
ประชุมชี้แจงโครงการ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากขยะ ด้านการสร้างจิตสำนักการบริหารจัดการขยะ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงโครงการ สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากขยะ ด้านการสร้างจิตสำนักการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิศทางอาการ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
เปิดอาคารเรียน สปช 105/29
เปิดอาคารเรียน สปช 105/29
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธี จัดกิจกรรมเปิดอาคารเรียน สปช 105/29 ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบางยางพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
พิธีเปิดอาคารพ่อขุนบางกลางท่าว
พิธีเปิดอาคารพ่อขุนบางกลางท่าว
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประธานเปิดอาคารพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนบางยางพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผอ.สพป.พล.1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พล.1 ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผอ.สพป.พล.2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
คณะบุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดี นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
เสวนาทางวิชาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เสวนาทางวิชาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสวนาทางวิชาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
รับฟังการรับอาสาสมัครต่างชาติ
รับฟังการรับอาสาสมัครต่างชาติ
นักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายการรับอาสาสมัครต่างชาติ โครงการ AISECและรับฟังรายละเอียดโครงการ ฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องศึกษานิเทศ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียน
อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียน
นายอุดม สายโท ประธานการอบรม"การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และสอนซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมมีเดีย" ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ
แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี รองผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และยินดีต้อนรับ นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมไอยรา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐ
มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สพป.พล.3 มอบของที่ระลึกให้กับ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ชี้แจงการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
ชี้แจงการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นายสินชัย ชาบาง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ วัดมหาวนาราม (วัดมะขามเตี้ย) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 333 ] คน
 พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
นางผกาภารณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
นางผกาภารณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์