***  งดจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557  ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 52 Online
»   วันนี้ 5454 Today
»   เมื่อวานนี้ 5032 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 16739 Week
»   เดือนนี้ 16739 Month
»   ปีนี้ 16739 Year
»   รวมทั้งหมด 16739 Total
Record: 6121 (26.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
รับมอบรองเท้านักเรียน
รับมอบรองเท้านักเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 เป็นตัวแทนสพป.พล.3 รับมอบรองเท้าจากคุณนงนุช พงษ์ประยูร บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) สาขาพิษณุโลก ตามโครงการ “เทสโก้โลตัส พาน้องไปโรงเรียน” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ด้านคอมพิวเตอร์พกพา
พัฒนาครูวัดโบสถ์ด้านคอมพิวเตอร์พกพา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับข้าราชการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวิทยา
เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งวิทยา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดอาคารเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา โดย มีผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนในการต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 235 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ
ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนางวาทินี ธีระตระกูล นายฉัตรชัย หวังมีจงมี นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธและนโยบายสำคัญ ของ สพฐ. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประเมินสถานศึกษา   “การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ประเมินสถานศึกษา “การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามนโยบายการจัดการเรียนรู้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อสู่แนวทางการวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต ( สามห่วง ภายใต้ 2 เงื่อนไข สู่ความยั่งยืน/มิติ 4 สมดุล ) ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา
ผู้อ่าน [ 274 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
เตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานฯประจำปีงบประมาณ2556จากสพฐ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
อบรมพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนครไทย ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
พิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
พิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนฯ
ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนฯ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สาขานครไทย
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สาขานครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สาขานครไทย‏ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาคนใหม่
ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาคนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ที่เดินทางส่ง นางบุญยนุช พรหมมินทร์ นักจัดการทั่วไป ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
 พบปะผู้เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พบปะผู้เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
การอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภา
การอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภา
นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ นายอำเภอชาติตระการ ประธานพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของสพป.พล.3 และขอให้ทุกคนช่วยกันพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางการเรียนรู้ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
อบรมวิทยากรแกนนำเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
อบรมวิทยากรแกนนำเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
โครงการ ส่งเสริม และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการ ส่งเสริม และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2556
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาครัฐ โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พล.3 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิ.ย. 56
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ประชุมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
ประชุมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
ร่วมยินดี
ร่วมยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ผอ.สพป.พล.1 , 2 และ สพม.39 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข รอง เลขา กพฐ.คนใหม่ ณ สพฐ. ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ประเมินโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และผลสรุปจากการประเมิน โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ผ่านการประเมินโรงเรียน เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล 3 มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้แก่เด็กหญิงสิริวิมล สีบุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
พรหมพิรามรับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
พรหมพิรามรับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
นางสมถวิล รอบบรรเจิด นำคณะเหล่ากาชาดมอบรถจักรยาน และ กระเป๋า ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ปรานแผนอำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนายชาติชาย เพชรบูรณิน นายอำเภอพรหมพิราม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
วัดโบสถ์รับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
วัดโบสถ์รับมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน
นางสมถวิล รอบบรรเจิด นำคณะเหล่ากาชาดมอบรถจักรยาน และ กระเป๋า ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ปรานแผนอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีนายชยกร โชติวรพัชร นายอำเภอวัดโบสถ์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
พิจารณาหนึ่งแสนครูดี
พิจารณาหนึ่งแสนครูดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนึ่งแสนครูดี และเตรีมความพร้อมโครงการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์