*** สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขอชะลอการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พล.เขต 3 ***

 

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 126 Today
»   เมื่อวานนี้ 187 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 313 Week
»   เดือนนี้ 313 Month
»   ปีนี้ 313 Year
»   รวมทั้งหมด 313 Total
Record: 187 (28.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ตรวจสอบอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน
ตรวจสอบอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน ตรวจอาคารเรียน เพื่อรื้อถอน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้านเด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเขาคีรีวงกต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
ประเมินสถานศึกษาขนาดกลาง
ประเมินสถานศึกษาขนาดกลาง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
รับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
รับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 10 พ.ย.58 ณ โรงเรียนบ่อสามแสน จ.กำแพงเพชร โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
Amss++ / Smart Area นครไทย ชาติตระการ
Amss++ / Smart Area นครไทย ชาติตระการ
สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการบริหารจัดการสำนักงาน Amss ++ หรือ Smart Area ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งหนังสือ ราชการ ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
แสดงวิสัยทัศน์
แสดงวิสัยทัศน์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์
มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์แสดงวิสัยทัศน์ เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายสถานศึกษา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
พัฒนาAmss วัดโบสถ์ พรหมพิราม
พัฒนาAmss วัดโบสถ์ พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการบริหารจัดการสำนักงาน Amss ++ หรือ Smart Area ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งหนังสือ ราชการ ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดตั้งงบประมาณ
เตรียมความพร้อมจัดตั้งงบประมาณ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 25560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 กรณีรายงานซ้ำซ้อน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ถวายพระพรแด่พ่อหลวง
ถวายพระพรแด่พ่อหลวง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
เตรียมความพร้อมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้
เตรียมความพร้อมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อแสดงความยินดี และต้อนร้บศึกษานิเทศก์ใหม่ และติดตามในเรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และภารกิจของ ศึกษานิเทศก์ ตามนโยบายของสพฐ.ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
ปฐมนิเทศครูสอนภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศครูสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนานิเทศติดตามและประเมินผลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
จ้างครูไทยและครูต่างชาติ
จ้างครูไทยและครูต่างชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และนางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการทำสัญญาจ้างครูไทยและครูต่างชาติ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
ส่งมอบบ้าน คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.
ส่งมอบบ้าน คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้าน "โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุข สู่ลูก สพฐ." ให้กับ ด.ญ.ไพรลิน เพียงชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมาภรณ์ มาอากาศ มารดาของนางสาวประภาภรณ์ สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.พล.3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ บ้านตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ มาดำรงตำแหน่ง สพป.พล.3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
Smart OBEC /  Smart Area
Smart OBEC / Smart Area
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC และ Amss ++ หรือ Smart Area ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประเมิน สพป.ส่งเสริมการเรียนร่วม
ประเมิน สพป.ส่งเสริมการเรียนร่วม
ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พร้อมคณะ คณะกรรมการประเมินหน่วยงานเพื่อรับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ประเมินนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พล.3 และคณะ ประธานการสอนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
ร่วมวันปิยมหาราชวัดโบสถ์
ร่วมวันปิยมหาราชวัดโบสถ์
นายไพสันต์ จันทร์สุริ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ตัวแทน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
ร่วมวันปิยมหาราช
ร่วมวันปิยมหาราช
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล, 3 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ มาดำรงตำแหน่ง สพป.พล.3 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ตรวจเยี่ยมบ้านคืนความสุขลูก สพฐ.
ตรวจเยี่ยมบ้านคืนความสุขลูก สพฐ.
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้าน ด.ญ.ไพรลิน เพียงชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ บ้านหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 


  

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์