+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 37 Online
»   วันนี้ 289 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 289 Week
»   เดือนนี้ 289 Month
»   ปีนี้ 289 Year
»   รวมทั้งหมด 289 Total
Record: 289 (27.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 กิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง
แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย-หญิง
ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย-หญิง พร้อม คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดเหล่าขวัญ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
เยี่ยมสนามแข่งขันบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
เยี่ยมสนามแข่งขันวัดโบสถ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ เขี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการ เด็กไทยก้าวหน้า สร้างคุณค่าศิลปหัตถกรรม น้อมนำสู่อาชีพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
คัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2558 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 103 ] คน
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 446 ] คน
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
มอบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบนโยบาย รมต.ศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
ชี้แจงการตัดสิน
ชี้แจงการตัดสิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและชี้แจงการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี มอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้กับรองผู้อำนวยการ และตัวแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
ร่วมงานเกษียณนครไทย
ร่วมงานเกษียณนครไทย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อำเภอนครไทย วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธาน งาน “วันวานที่สรรค์สร้าง สู่ปลายทางของเปลวเทียน ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
เตรียมความพร้อมประเมินการอ่าน
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ประเมินผลการจัดการศึกษา สปพ.พล.3 ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 1ตุลาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 370 ] คน
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
ส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตวัยใส “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก” ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ บ้านสวนวังนกแอ่นรีสอร์ท อ.วัดทอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 400 ] คน
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพรหมพิราม 4
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 4 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 401 ] คน
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นิทรรศการการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนครูจ้างสอน(ครูต่างชาติ) ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 555 ] คน
 งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายวัดโบสถ์ 3
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 65 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 376 ] คน
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สพป.พล.3 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 579 ] คน
ร่วมงาน
ร่วมงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 283 ] คน
ติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.
ติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.
คณะกรรมการติดตามสภาพการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ.นำโดยน.ส.นวภรณ์ ซังบุดดา น.ส.ประนอม เพ็งพันธ์ น.ส.ขวัญฟ้า นิยมในธรรม ศน.บุญส่ง โทนแจ้ง และศน.สุภาพร แสนแทน ได้ติดตามการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสพฐ. โรงเรียนชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1และโรงเรียนบ้านป่าซ่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2558
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
ยุวทูตความดี 2558
ยุวทูตความดี 2558
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน โครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2558 ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายวิทูรัช ศีนาม ประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์