+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 254 Today
»   เมื่อวานนี้ 462 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 254 Week
»   เดือนนี้ 14373 Month
»   ปีนี้ 14373 Year
»   รวมทั้งหมด 19172 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบรางวัลธุรการโรงเรียนที่ทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนเต็ม
มอบรางวัลธุรการโรงเรียนที่ทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนเต็ม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลให้ธุรการโรงเรียนที่ทดสอบหลังการอบรมด้วยระบบ Onlineโดยใช้ Application Google froms ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
พัฒนาครูพื้นที่สูงด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
พัฒนาครูพื้นที่สูงด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนระดับ ป.1-3 ในสังกัดอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 141 ] คน
พัฒนาครูธุรการ
พัฒนาครูธุรการ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพธุรการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประจำเครือข่าย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์พรหมพิรามด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
พัฒนาครูวัดโบสถ์พรหมพิรามด้านหลักสูตรตามตัวชี้วัด
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดต้องรู้และตัวชี้วัดควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนระดับ ป.1-3 ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภารกิจอื่น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2559 ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านป่าแดง และโรงเรียนบ้านแก่คันนา และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประเมิน ในวันประชุมผู้บริการสถานศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
มอบโล่โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
มอบโล่โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริการสถานศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรดีเด่นรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันประชุมผู้บริการสถานศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 20 ] คน
มอบเกียรติบัตร Math Best Practice
มอบเกียรติบัตร Math Best Practice
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรการประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Math Best Practice) ด้านการใช้สื่อ บูรณาการ การอ่านคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ประสบผลสำเร็จ และด้านคุณลักษณ์ความสามารถและทักษะที่สำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
มอบวุฒิบัตรการแข่งขันภาษาอังกฤษ
มอบวุฒิบัตรการแข่งขันภาษาอังกฤษ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2559 จำนวน 7 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 68 ] คน
มอบเกียรติบัตร Best ค่านิยม 12 ประการ
มอบเกียรติบัตร Best ค่านิยม 12 ประการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร ผลการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Pratice) ด้านการบริหาร จำนวน 8 โรงเรียน ด้านการจัดกาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู จำนวน 10 โรงเรียน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรับการอ่านและห้องสมุดต้นแบบ
มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรับการอ่านและห้องสมุดต้นแบบ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรับการอ่านและห้องสมุดต้นแบบ ประจำปี 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
มอบโล่ Best การจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม
มอบโล่ Best การจัดการศึกษาเด็กพิเศษเรียนร่วม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่และเกียรติบัตรการประคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
มอบเกียรติบัตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
มอบเกียรติบัตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับดีเยี่ยม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
มอบเกียรติบัตรมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ
มอบเกียรติบัตรมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในมหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
มอบโล่และเกียรติบัตร Best โรงเรียนในฝัน
มอบโล่และเกียรติบัตร Best โรงเรียนในฝัน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่และเกียรติบัตร จากการประกวดนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice โรงเรียนในฝัน ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 91 ] คน
มอบเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเงิน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ นายสุวัฒน์ สายยืด ผอ. โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้ ให้กับผู้บริหารที่ผ่านการสอบแข่งขันผู้บริหารพื้นที่สูง เพื่อแสดงความยินดี ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ของโรงเรียนวัดเสนาสน์ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จากบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จํากัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 66 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ของโรงเรียนบ้านหนองกระบากในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จากบริษัททรูคอปเปอร์เรชั่น จํากัด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
ถวายความอาลัย
ถวายความอาลัย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และปฏิญาณตนจะเป็นข้าราชการที่ดี มีความสื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการถวายความอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอนครไทย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
ติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 35 โรงเรียน เพื่อเตรียมการติดตามการตรวจสอบงบดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 337 ] คน
ขยายผลนโยบาย สพฐ.
ขยายผลนโยบาย สพฐ.
นายอุดม สายโท รอผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ประชุมผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม หรือตัวแทน เพื่อขยายผลจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์