ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 25 Online
»   วันนี้ 127 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 127 Week
»   เดือนนี้ 127 Month
»   ปีนี้ 127 Year
»   รวมทั้งหมด 127 Total
Record: 127 (25.08.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นำโดย นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. นายธวัชชัย วันวรกิจ สำนักการคลังและสินทรัพย์ และ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
มอบเสื้อเขตสุจริต
มอบเสื้อเขตสุจริต
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ สพป.พล.3 สุจริต ให้กับข้าราชการในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สอบคัดเลือกบุคคลคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
สอบคัดเลือกบุคคลคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
ประกวดทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙
ประกวดทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต ๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙ พิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน เป็นตัวแทนรับการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ต่อไป
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
พัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารร่วม
พัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารร่วม
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการชุมพัฒนารูปแบบเครือข่ายการบริหารร่วมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พันเอกกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บังคับการกรมการทหารปีนใหญ่ที่ 4 และคณะวิทยากรประชารัฐ และการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
Zoning สถานที่ขายสุราใกล้สถานศึกษา
Zoning สถานที่ขายสุราใกล้สถานศึกษา
สำนักงานสรรพสามิตร นำโดย นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก นายวรเดช อินทรทิพย์ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิต บรรยายพิเศษ การจัด Zoning สถานที่ขายสุราใกล้สถานศึกษา ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการสอน NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน (ด้านภาษา , ด้านคิดคำนวณ และด้านเหตุผล) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 55 โรงเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
มอบโล่นักเรียนไทยสุขภาพดี
มอบโล่นักเรียนไทยสุขภาพดี
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 4 จาก สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบกระเช้าให้กับ นายอดุล ยิ่งทนาธร ครูโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
พัฒนารูปแบบเครือข่าย การบริหารร่วม
พัฒนารูปแบบเครือข่าย การบริหารร่วม
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาตามโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่าย การบริหารร่วมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
รับชมวีดีทัศน์สพป.พล.3
รับชมวีดีทัศน์สพป.พล.3
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ชมวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
พัฒนาสุขภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาสุขภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้กับประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
ผู้อ่าน [ 119 ] คน
สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 100  %
สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 100 %
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล. 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 2 สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 100 % ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 104 ] คน
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมการให้เช่าบูชาเหรียญพระพุทธชินราช รุ่นกู้แผ่นดิน เพื่อหาเงินสมทบทุนซื้อที่ดินบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประสานแผนที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธาน
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
มอบเสื้อเขตสุจริต
มอบเสื้อเขตสุจริต
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ สพป.พล.3 สุจริต ให้กับข้าราชการในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
จัดทำผลงานทางวิชาการ
จัดทำผลงานทางวิชาการ
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) เพื่อดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมคณะดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 67 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามบริหารจัดการเขตพื้นที่
เตรียมความพร้อมการติดตามบริหารจัดการเขตพื้นที่
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสพป. ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 51 ] คน
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ สพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์