+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 16 Online
»   วันนี้ 226 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 226 Week
»   เดือนนี้ 226 Month
»   ปีนี้ 226 Year
»   รวมทั้งหมด 226 Total
Record: 226 (25.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สวัสดีปีใหม่แด่พ่อเมืองพิษณุโลก
สวัสดีปีใหม่แด่พ่อเมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พ.3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พล.3 และ บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3สวัสดีปีใหม่ ปี 2558 แด่พ่อเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และพระพุทธชินราช ประจำ สพป.พล.3 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 และคณะศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
สวัสดีปีใหม่ 2558
สวัสดีปีใหม่ 2558
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์3 เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPS ในวันที่ 5 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 361 ] คน
เลี้ยงอาหารนักเรียน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก
เลี้ยงอาหารนักเรียน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคุณครูกาญจนา แก้วมณี ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล. 3 เลื้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบและ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันคล้ายวันเกิดผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 5 มกราคม 2557
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
สรุปผลการจัดงานแสดงกายกรรมการกุศล
สรุปผลการจัดงานแสดงกายกรรมการกุศล
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อสรุปผลการจัดงานแสดงกายกรรมการกุศล ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 356 ] คน
สวัสดีปีใหม่ รองผอ.สพป.พล.3
สวัสดีปีใหม่ รองผอ.สพป.พล.3
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่ม กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มอำนวยการ สวัสดีปีใหม่ รองอุดม สายโท รองธนู อักษร และ รองสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
สวัสดีปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 สวัสดีปีใหม่ 2558 แด่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม6
ประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสามัญเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม6 ประจำปี 2557 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดธรรมาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
คืนความสุข ให้ชาวสพป.พล.3
คืนความสุข ให้ชาวสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมคืนความสุข ให้กับชาวสพป.พล.3 ในวันที่29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
มอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษ
มอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้
มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้ ให้กับเครือข่ายอำเภอโรงเรียนทุกเครือข่าย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเล็กปฏิบัติเลิศภาคเหนือตอนล่าง
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเล็กปฏิบัติเลิศภาคเหนือตอนล่าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับโซนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”
มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุรุสภา และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ให้กับผู้บริหารในสังกัด นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
มอบโล่สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มอบโล่สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 246 ] คน
มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม รางวัล ระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ยินดีต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนใหม่
ยินดีต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับผู้บริหารที่ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัด สพป.พล.3 จำนวน 2 คน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
อบรมพุัฒนาการจัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อบรมพุัฒนาการจัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาการจัดการความรู้ แบบบูรณาการ ในวันอังคารทึ่ 30 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
กายกรรมสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
กายกรรมสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ประธานพิธีเปิดกายกรรมการกุศล ของ สพป.พล.3 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดกายกรรม
เตรียมความพร้อมการจัดกายกรรม
นายธนู อักษร ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกายกรรม โดยมีคณะเมตตาธรรมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 499 ] คน
ร่วมงานปีใหม่ม้ง
ร่วมงานปีใหม่ม้ง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานปีใหม่ม้ง พ.ศ.2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 384 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์