+++แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการบันทึกผลการเรียนปี 2558 (School MIS) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2558+++

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 10 Online
»   วันนี้ 369 Today
»   เมื่อวานนี้ 646 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1015 Week
»   เดือนนี้ 1015 Month
»   ปีนี้ 1015 Year
»   รวมทั้งหมด 1015 Total
Record: 646 (29.04.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
จัดสรรค่าวัสดุ  รายการโต๊ะ –เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน
จัดสรรค่าวัสดุ รายการโต๊ะ –เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ –เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
พัฒนาสุขภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาสุขภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้รับข้าราชการครูในสังกัด ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
จัดทำทะเบียนประวัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำทะเบียนประวัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบทะเบียนประวัติ ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 582 ] คน
จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)
จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบทะเบียนประวัติ ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 567 ] คน
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
สพป.พล.3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.บุญส่ง ชูนาม ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 455 ] คน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 โดย ศน.บุญส่ง ชูนาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แควน้อย สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 396 ] คน
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุม โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 447 ] คน
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบเงินสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนบ้านหนองกระบาก อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 468 ] คน
ตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วม
ตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีตั้งเสาเอกอาคารศูนย์เด็กพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 484 ] คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคุมภายใน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 485 ] คน
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 406 ] คน
ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเวทีประชาคม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบึงราชนก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 3 เป็นผู้จัดเวทีประชาคม
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ วัดช่างเหล็ก อ.วัดโบสถ์ โดยมี นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมถวายเทียนในครั้งนี้ด้วย
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
เปลี่ยนสายงานและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
เปลี่ยนสายงานและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ประเมินการปฎิบัติงานลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงานและปรับระดับชั้นงาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ร่วมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ  จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 277 ] คน
ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต้นแบบสภาพนักเรียน
ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต้นแบบสภาพนักเรียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2557 ประเภทขยายโอกาส ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 353 ] คน
พิธียกเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
พิธียกเสาเอกโครงการบ้านน้ำใจ
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานยกเสาเอกตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับเด็กหญิงสุภิญญา เทียนงาม นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านน้อย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ. เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 663 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกยศ.
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกยศ.
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภาคเหนือ นำโดย ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. และคณะ ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เรียกผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 919 ] คน
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
สรุปการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 387 ] คน
อบรมครู ข.หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
อบรมครู ข.หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครู ข.หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน ณ โรงแรมโกลเด็นแกรนด์ พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 360 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
โรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนแกนนำรุ่นที่ 4 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
โครงการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2557
นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานการอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 พร้อมผู้บริหาร โดย นายชัยรัชต์ ไมตรีจิตร์ ประธานศูนย์เครือฯ กล่าวรายงาน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
ผู้อ่าน [ 497 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์