+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
กรอกข้อมูลนักเรียน
กรอกข้อมูลนักเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณัฎฐ์ชุดา วงษ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) ในโปรแกรม IEP Online ให้กับข้าราชการครูอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
รับทุนลูกกาชาด
รับทุนลูกกาชาด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 นำนักเรียนในสังกัดเข้ารับทุนลูกกาชาด ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ เหล่ากาชาด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
พัฒนาครูแนะแนว
พัฒนาครูแนะแนว
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.๓ ประธานพิธีเปิดการอบรมแนะแนวเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
ประเมินผลอาสาสมัครต่างชาติ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.ณภัทร จุลพงษ์ และ ศน.นราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต่างชาติ ตามโครงการ “สวัสดีไทยแลนด์ รุ่น 1-2” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 303 ] คน
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 324 ] คน
ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์
ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ดำเนินการเปิดผลซองผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.พล. 3 พร้อมทั้งติดตามการประมวลผลในการสอบดังกล่าว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล. 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
พิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมิน
พิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพิจารณาเกณฑ์ ก่อนการประเมินสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์
สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
สอบศึกษานิเทศก์
สอบศึกษานิเทศก์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ .สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรม นางพล ช่วยพรหมรี มารดาของนางนาฎนภา สีดาดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ วัดคุ้งยางใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
รับมอบอาคาร
รับมอบอาคาร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบห้องสมุดหยีวิยม 5 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ต้อนรับคณะสพฐ.
ต้อนรับคณะสพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะประเมินจากคณะกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนศึกษากุลบุตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 370 ] คน
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอำเภอพรหมพิราม ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ศึกษาดูงานระบบควบคุมภายใน
ศึกษาดูงานระบบควบคุมภายใน
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะสพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
ศึกษาดูงานด้านคำรับรอง
ศึกษาดูงานด้านคำรับรอง
นายฉัตรมงคล พูลศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะสพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานคำรับรองการปฏิบัติราชการและกระบวนการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โดยมี นายชาลี รุจนยุทธ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ให้การต้อนรับพร้อมคณะ
ผู้อ่าน [ 356 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางช้อย ไทยวรรณศรี มารดาของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
พัฒนาครูคณิตศาสตร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ความพร้อมรับการประเมินนานาชาติ (PISA) รุ่นที่ 1 การรู้เรื่องการอ่านและการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งใจให้ธรรมะ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย และโรงเรียนหนองนากวางอั้น อ.บางระกำ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ วัดสุดสวาสดิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพลิกโรงเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนไม่ได้ใน 1  ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพลิกโรงเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนไม่ได้ใน 1 ปี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพลิกโรงเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนไม่ได้ใน 1 ปี ( แบบ BBL กุญแจ 5 ดอก ) ให้กับผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงณัฐวี หมู่ตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ บ้านเลขที่75/1 หมู่ 3 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
พัฒนาครูเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(แผน IEP)
พัฒนาครูเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(แผน IEP)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบพัฒนาครูเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผน IEP) และผู้ให้บริการสอนเสริมตามกฎกระทรวง (รหัส CS0101) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
พัฒนาครูเครือข่ายนครไทย 2
พัฒนาครูเครือข่ายนครไทย 2
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสามัญประจำ ปีการศึกษา 2558 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์