ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 25 Online
»   วันนี้ 228 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 228 Week
»   เดือนนี้ 228 Month
»   ปีนี้ 228 Year
»   รวมทั้งหมด 228 Total
Record: 228 (29.08.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนนครไทย 2 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
ตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน
ตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน
ท่านสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ มาตรวจเยี่ยม รร.บ้านขวดน้ำมัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก
ผู้อ่าน [ 418 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อรับทราบภารกิจของสพป.พล.3 และรับทราบผลการดำเนินงานของสพป.พล.3 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 472 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เพื่อรับทราบนโยบายของ สพฐ.และภารกิจเร่งด่วนของ สพป.พล.3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 450 ] คน
มอบกระเป๋าคุณภาพ
มอบกระเป๋าคุณภาพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบกระเป๋าคุณภาพ ให้กับ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอทุกเครือข่าย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 430 ] คน
มอบทุนกการศึกษาสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียน ปี 2
มอบทุนกการศึกษาสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียน ปี 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา ตามโครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กับโรงเรียนสังกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 332 ] คน
มอบเกียรติบัตรครูผู้ประสางานสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนยอดเยี่ยม
มอบเกียรติบัตรครูผู้ประสางานสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนยอดเยี่ยม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้ประสางานยอดเยี่ยม โครงการโรงเรียนห่วงใย ประจำปี 2556 ตามโครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กับโรงเรียนสังกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 326 ] คน
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2556 โครงการสยามสไมล์ปันน้ำใจให้น้องเรียนปี 2 ของบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัยส่งเสริมรักการอ่าน
พัฒนาครูปฐมวัยส่งเสริมรักการอ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สพป.พล.3 นำโดย ศน.แพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 339 ] คน
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมกีฬา 4 เขต และกายกรรมการกุศล
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมกีฬา 4 เขต และกายกรรมการกุศล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพื่อรับทราบภารกิจของ สพป.พล.3 ในเดือนธันวาคม ที่เป็นกิจกรรมใหญ่ ในวันที่ 21พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
มอบนโยบาย
มอบนโยบาย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายของ สพฐ. สพป.พล.3 และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับกลุ่มนิเทศ ก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
มอบของที่ระลึกและมอบเข็มยุวทูตความดี
มอบของที่ระลึกและมอบเข็มยุวทูตความดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบของที่ระลึกให้กับคณะครูและมอบเข็มยุวทูตความดีให้กับนักเรียนจำนวน 7 คน ที่เดินทางไปเข้ารับการอบรม “ค่ายธรรมคือแสงสว่างแห่งปัญญา” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.นภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยฝึกประสบการณ์จริง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ร่วมรับมอบบ้านตามโครงการสวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน
ร่วมรับมอบบ้านตามโครงการสวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบบ้านของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกให้กับ เด็กหญิงพรนภา คำมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย ตามโครงการสวท.สัญจร ผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดกีฬา 4 เขตและกายกรรมการกุศล
เตรียมความพร้อมการจัดกีฬา 4 เขตและกายกรรมการกุศล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม หรือตัวแทน ทุกกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา 4 เขตและกายกรรมการกุศล ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
ร่วมต้อนรับ องค์มนตรี
ร่วมต้อนรับ องค์มนตรี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ พณฯองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ทำบุญโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ทำบุญโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประธานการทำบุญโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ในวันที่ 19 พ.ย.57
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
มอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน
มอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน
นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วยคณะ มอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนาย อุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อ.นครไทย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
เตรียมจัดแสดงกายกรรมการกุศล
เตรียมจัดแสดงกายกรรมการกุศล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ลงนามหนังสือสัญญาการจัดแสดงกายกรรมการกุศล คณะนครคุณหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตครูครูมืออาชีพ จำนวน 4 คน และผู้สอบแข่งขันได้ จาก สพม.19 จำนวน 1 คน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 477 ] คน
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ พิจารณาอนุมัติการบริหารจัดการของสพป.พล.3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 570 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์  4 เขต ประจำปี 2557
กีฬาสานสัมพันธ์ 4 เขต ประจำปี 2557
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 , 2 และ สพม.39 จัดการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 4 เขต ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 382 ] คน
พัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
พัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 342 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์