ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 141 Today
»   เมื่อวานนี้ 787 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 928 Week
»   เดือนนี้ 928 Month
»   ปีนี้ 928 Year
»   รวมทั้งหมด 928 Total
Record: 787 (29.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 2 โรงเรียนวัดหินลาด
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 2 โรงเรียนวัดหินลาด
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 2 โรงเรียนวัดหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
วางแผนการจัดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
วางแผนการจัดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุ่มนิเทศก ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Impromptu Speech 2013) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
Date Management Center 2013 รุ่น 2
Date Management Center 2013 รุ่น 2
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Date Management Center 2013 รุ่น 2 ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ไปออกเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
พัฒนาระบบ Date Management Center 2013  รุ่น 1
พัฒนาระบบ Date Management Center 2013 รุ่น 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Date Management Center 2013 รุ่น 1 ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการีสอนโครงงานคุณธรรม และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว์โส ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ พระวิทยากร
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
ท่านผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านปาสัก (ทศพลอนุสรณ์)ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
นิเทศ ติดตาม  การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษอำเภอชาติตระการ
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษอำเภอชาติตระการ
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านชาติตระการ ศูนย์โรงเรียนบ้านท่าสะแก และศูนย์พิเศษโรงเรียนวัดบ่อภาค
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
โครงการดีเจ เพื่อสายรักแห่งครอบครัว
โครงการดีเจ เพื่อสายรักแห่งครอบครัว
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการดีเจ เพื่อสายรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
นิเทศ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดย่านขาด ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
นิเทศ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษ ของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ ของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ ของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์ที่ 4 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ( ทศพล อนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
สนับสนุนร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวไกลในอาเซียน
สนับสนุนร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวไกลในอาเซียน
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้เด็กไทยก้าวสู่สุดยอดผู้นำอาเซียน จำนวนเงิน 5,000,000 บาท ในการประชุมผู้บริหาร วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม รับป้ายโรงเรียนวิถึพุทธ
โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม รับป้ายโรงเรียนวิถึพุทธ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบรับป้ายโรงเรียนวิถึพุทธ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
รับโล่โรงเรียนดีศรีตำบล
รับโล่โรงเรียนดีศรีตำบล
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่ โรงเรียนดีศรีตำบล ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
ร่วมงานอินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2013
ร่วมงานอินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2013
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานอินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2013 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณหน้าห้างไทวัสดุ โดยมี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอบรม
ทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอบรม
Mr.Andrew Sweney วิทยากรการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยการแนะนำตัวและแนะนำเพื่อนร่วมงานในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอบรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้รับการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 25556 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
ตั้งศูนย์เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตั้งศูนย์เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมตัวแทนศูนย์เครือข่ายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูต่างชาติ เพื่อประชุมชี้แจง และวางแผนการจัดการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละศูนย์เครือข่าย และประชุมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 267 ] คน
นำเสนอผลงานในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมและการมีรายได้ระหว่างเรียน
นำเสนอผลงานในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมและการมีรายได้ระหว่างเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำเสนอผลงานทางวิชาการในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียน ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง และรองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
จัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ
จัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โครงการผลิตครูมืออาชีพ) จำนวน 5 อัตรา ในการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ.2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
คัดเลือกครู เพื่อรับรางวัล“คุรุสดุดี” ประจำปี 2556
คัดเลือกครู เพื่อรับรางวัล“คุรุสดุดี” ประจำปี 2556
นายอุดม สายโท รองประธานคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 331 ] คน
ปฐมนิเทศครูใหม่
ปฐมนิเทศครูใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์