ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 91 Today
»   เมื่อวานนี้ 27 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 118 Week
»   เดือนนี้ 118 Month
»   ปีนี้ 118 Year
»   รวมทั้งหมด 118 Total
Record: 91 (30.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับปฐมวัยและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2556
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอำเภอวัดโบสถ์ และ อ.พรหมพิราม ชั้น ป.1 – 3 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน Teacher’s Kit ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
วันที่ 8-14 มี.ค. ท่านรองฯอุดม สายโท และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และ นโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล. 3 ของโรงเรียนในอำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 – 3
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 – 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอำเภอนครไทย และ อ.ชาติตระการ ชั้น ป.1 – 3 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน Teacher’s Kit ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนขยายโอกาส
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนขยายโอกาส
คณะกรรมการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดวังวน โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม และโรงเรียนวัดสนามไชย อำเภอพรหมพิราม ซึ่งแต่ละโรงเรียนต่างมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
พัฒนาครูภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
พัฒนาครูภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ระหว่างวันที่ 11 –12 มีนาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ประเมินกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็ก‏
ประเมินกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็ก‏
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นในอำเภอพรหมพิราม ประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ชุดที่ 2 นำโดย นายประหยัด เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ โรงเรียนศึกษากุลบุตร โรงเรียนวัดวังมะด่าน โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
ปิดการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ปิดการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ประเภทงานวิจัย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 7 มี.ค. 56 ท่านรองอุดม สายโท และคณะได้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน ในอำเภอพรหมพิราม ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะต้อง โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ประเภทงานวิจัย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ประเมินกลยุทธ์อำเภอพรหมพิราม
ประเมินกลยุทธ์อำเภอพรหมพิราม
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนวัดห้วยดั้ง และโรงเรียนวัดสะพานหิน
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาผู้เรียน (แข่งขันทักษะทางวิชาการ) และการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) โดย สพป.พล.3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายประหยัด เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองสะแก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนผดุงวิทยา อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อำเภอพรหมพิราม จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
ประชุมกิจกรรมศึกษาดูงาน
ประชุมกิจกรรมศึกษาดูงาน "สถานศึกษาพอเพียง"
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานประชุมกิจกรรมการศึกษาดูงาน "สถานศึกษาพอเพียง" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยฯ
ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยฯ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 8 มีนาคม 2556
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยรองสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับรองวิมล ภู่ดัด รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวจุรีพร กุลคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
แสดงความยินดีกับผอ.อุบลรัตน์  คงกระพันธ์
แสดงความยินดีกับผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สทท.พิษณุโลก ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนในอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
ร่วมต้อนรับ น.ส.อำนวย  ศรีอาวุธ และคณะ
ร่วมต้อนรับ น.ส.อำนวย ศรีอาวุธ และคณะ
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ น.ส.อำนวย ศรีอาวุธ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดงานของรัฐบาล และ สพฐ. ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องมณเฑียรทอง โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องมณเฑียรทอง โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์