+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 80 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 80 Week
»   เดือนนี้ 80 Month
»   ปีนี้ 80 Year
»   รวมทั้งหมด 80 Total
Record: 80 (25.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ทำบุญโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ทำบุญโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประธานการทำบุญโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ในวันที่ 19 พ.ย.57
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
มอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน
มอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน
นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วยคณะ มอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนาย อุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 269 ] คน
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อ.นครไทย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน [ 295 ] คน
เตรียมจัดแสดงกายกรรมการกุศล
เตรียมจัดแสดงกายกรรมการกุศล
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ลงนามหนังสือสัญญาการจัดแสดงกายกรรมการกุศล คณะนครคุณหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตครูครูมืออาชีพ จำนวน 4 คน และผู้สอบแข่งขันได้ จาก สพม.19 จำนวน 1 คน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 487 ] คน
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธาน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบ พิจารณาอนุมัติการบริหารจัดการของสพป.พล.3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 579 ] คน
กีฬาสานสัมพันธ์  4 เขต ประจำปี 2557
กีฬาสานสัมพันธ์ 4 เขต ประจำปี 2557
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 , 2 และ สพม.39 จัดการกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 4 เขต ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 397 ] คน
พัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
พัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 350 ] คน
มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์
มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายการแสดงวิสัยทัศน์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 469 ] คน
ประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 416 ] คน
MOU ป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
MOU ป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และนายกฤติเดช ศรีอักษร ผอ.สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.พิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดทำโครงการป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 258 ] คน
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วมงานถวายราชสดุดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ พระบรมรูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช ซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 431 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 9 คน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 510 ] คน
พัฒนาครูวิชาการ
พัฒนาครูวิชาการ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาครูวิชาการในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 617 ] คน
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
ปฐมนิเทศครูภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล. 3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมลิลลี่ รัตนา แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 523 ] คน
MOU ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
MOU ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือมาตรการเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 428 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 410 ] คน
มอบหนังสือนามานุกรม ชุดวรรณคดีไทย
มอบหนังสือนามานุกรม ชุดวรรณคดีไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบหนังสือนามานุกรม ชุดวรรณคดีไทย ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
มอบเกียรติบัตรประเมินการอ่าน เขียน และคำนวณ ได้
มอบเกียรติบัตรประเมินการอ่าน เขียน และคำนวณ ได้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 380 ] คน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป. 3 อ่านออกเขียนได้ 100%
มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ป. 3 อ่านออกเขียนได้ 100%
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนชั้น ป.2 อ่านออกเขียนได้ทุกคน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 369 ] คน
มอบโล่ โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี
มอบโล่ โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลชนะเลิศ การประเมินโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี ประจำปี 2557 ระดับอำเภอ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
มอบเกียรติบัตรครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
มอบเกียรติบัตรครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลชมเชย ระดับเขตพื้นที่ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2556 จากระทรวงศึกษาธิการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 400 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์