***ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 จากเดิมกำหนดเป็นวันที่ 11 กันยายน 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กันยายน 2558 นอกนั้นคงเดิม***

Owned By RuLing
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 239 Today
»   เมื่อวานนี้ 2459 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2698 Week
»   เดือนนี้ 239 Month
»   ปีนี้ 3787 Year
»   รวมทั้งหมด 3787 Total
Record: 2459 (31.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
นำเสนอผลงานในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมและการมีรายได้ระหว่างเรียน
นำเสนอผลงานในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมและการมีรายได้ระหว่างเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำเสนอผลงานทางวิชาการในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียน ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง และรองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
จัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ
จัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โครงการผลิตครูมืออาชีพ) จำนวน 5 อัตรา ในการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ.2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
คัดเลือกครู เพื่อรับรางวัล“คุรุสดุดี” ประจำปี 2556
คัดเลือกครู เพื่อรับรางวัล“คุรุสดุดี” ประจำปี 2556
นายอุดม สายโท รองประธานคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
ปฐมนิเทศครูใหม่
ปฐมนิเทศครูใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนายคล้อย ชาบาง บิดา นายสินชัย ชาบาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.พล.3 เสียชีวิต ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ วัดมะขามเตี้ย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
จัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
พัฒนาภาษาอังกฤษ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี Mr.Andrew Sweney เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 3‏
ประเมินความพร้อมวันเปิดเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 3‏
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายทองมา สัญญะ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเครือข่ายอำเภอชาติตระการ 3 ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อม และได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาแล้ว
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนอำเภอชาติตระการ
‏วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายทองมา สัญญะ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พร้อมคณะกรรมการ ออกเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ ๒ และ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาทั้งในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ แต่งกายเรียบร้อย และมีมารยาทที่ดี
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพระยะที่ 2
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพระยะที่ 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ประเภทงานวิจัย ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
ประชุมคุรุสภาเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการสพป.
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการสพป.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรอง ผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามผลการบริหารจัดการ สพป. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบ eDLTV
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบ eDLTV
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบการใช้เสื่อการสอนระบบ eDLTV โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
พัฒนาครูสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
พัฒนาครูสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้กับข้าราชการครูสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอนครไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 230 ] คน
พัฒนาด้านระเบียบวินัยของการมการสืบสวนสอบสวน
พัฒนาด้านระเบียบวินัยของการมการสืบสวนสอบสวน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระเบียบกฎหมายและการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่กรรมการสืบสวนสอบสวน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
อบรมการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อบรมการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
นายทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานเปิดการอบรมการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 279 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
ขยายผลโปรแกรม  Thai-School Lunch
ขยายผลโปรแกรม Thai-School Lunch
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai-School Lunch ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 666 ] คน
 อบรม  Thai-School Lunch
อบรม Thai-School Lunch
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai-School Lunch ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 349 ] คน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสุขภาพประจำปี จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร
สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยนายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก และนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สพป,พล.3 ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ของไทยและเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 276 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์