คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 73 Online
»   วันนี้ 1477 Today
»   เมื่อวานนี้ 3769 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8749 Week
»   เดือนนี้ 5246 Month
»   ปีนี้ 10939 Year
»   รวมทั้งหมด 10939 Total
Record: 3769 (01.12.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคมผู้บริหารประกอบวิชาชีพอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู ตัวแทนของสพป.พล.3 ร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 โดย นายชยกร โชควรพัชร์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 479 ] คน
มอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 เพื่อมอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 405 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับผอ.สามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม ที่ได้คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในวันประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 421 ] คน
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ในการกล่าวสุนทรพจน์ “เยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต่อต้านภัยยาเสพติด , นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Impromptu Speech 2013) ในวันประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พล.3 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 283 ] คน
อบรมสร้างสื่อในรูปเว็บไซด์
อบรมสร้างสื่อในรูปเว็บไซด์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตร เว็บไซด์ (Website) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์สาระสังคม ให้กับข้าราชการครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระสังคม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
ประชุมจัดสรรเงินรางวัล สพป.พล.3
ประชุมจัดสรรเงินรางวัล สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลของ สพป.พล.3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 344 ] คน
การเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
การเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 397 ] คน
ร่วมกิจกรรมวันแม่อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมกิจกรรมวันแม่อำเภอวัดโบสถ์
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบหมายให้ นายประมวล อ่อนทอง นายกสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ประธานในพิธี นายชยกร โชควรพัชว์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2556 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ทำบุญตักบาตรวันแม่
ทำบุญตักบาตรวันแม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 07.00 น.
ผู้อ่าน [ 335 ] คน
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.พล. 3 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
พัฒนาครูในการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
พัฒนาครูในการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ของสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 285 ] คน
ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2556
ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2556
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2556 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และท่านสส.นพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก กำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
การแสดงของนักเรียนเพื่อถวายพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
การแสดงของนักเรียนเพื่อถวายพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นำการของนักเรียน เพื่อเฉลิมฉลองแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 18.30 น. โดยมีนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะ ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
ค่ายอาเซียน
ค่ายอาเซียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายอาเซียนตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนห้วยปลาไหล อำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 280 ] คน
ศึกษาดูงานการสอนปฐมวัยแบบมอนเทสซอรี่
ศึกษาดูงานการสอนปฐมวัยแบบมอนเทสซอรี่
นางแพรทอง เดชเทศ และนางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอนในสังกัด ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางมอนเทสซอรี่ ณ โรงเรียนวัดด่านช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 กล่าวต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมในโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2556 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดจาก พระพรหมเมธี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
ประชุมสมาคมครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯอำเภอนครไทย‏
ประชุมสมาคมครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯอำเภอนครไทย‏
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3. ประธานการประชุมสมาคมครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯอำเภอนครไทย‏
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
นักเรียนสพป.พล.3 รับทุนลูกกาชาด
นักเรียนสพป.พล.3 รับทุนลูกกาชาด
นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ตามโครงการ “ทุนลูกกาชาด” ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 ทุน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาดชาด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
พัฒนาครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV)
พัฒนาครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV)
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 281 ] คน
พัฒนาครูด้านจัดทำสื่อ E-Book
พัฒนาครูด้านจัดทำสื่อ E-Book
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการพัฒนาครูด้านการใช้และจัดทำสื่อเทคโนโลยี คุณภาพการเรียนการสอนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
รางวัลวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รางวัลวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลให้กับตัวแทนที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อเป็นของรางวัลในการจับฉลากในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 260 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์