ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 765 Today
»   เมื่อวานนี้ 787 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1552 Week
»   เดือนนี้ 1552 Month
»   ปีนี้ 1552 Year
»   รวมทั้งหมด 1552 Total
Record: 787 (29.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ประเภทงานวิจัย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
ประเมินกลยุทธ์อำเภอพรหมพิราม
ประเมินกลยุทธ์อำเภอพรหมพิราม
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนวัดห้วยดั้ง และโรงเรียนวัดสะพานหิน
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาผู้เรียน (แข่งขันทักษะทางวิชาการ) และการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) โดย สพป.พล.3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายประหยัด เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองสะแก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนผดุงวิทยา อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อำเภอพรหมพิราม จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
ประชุมกิจกรรมศึกษาดูงาน
ประชุมกิจกรรมศึกษาดูงาน "สถานศึกษาพอเพียง"
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานประชุมกิจกรรมการศึกษาดูงาน "สถานศึกษาพอเพียง" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยฯ
ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยฯ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 8 มีนาคม 2556
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยรองสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับรองวิมล ภู่ดัด รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวจุรีพร กุลคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
แสดงความยินดีกับผอ.อุบลรัตน์  คงกระพันธ์
แสดงความยินดีกับผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีกับผอ.อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สทท.พิษณุโลก ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 271 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนในอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
ร่วมต้อนรับ น.ส.อำนวย  ศรีอาวุธ และคณะ
ร่วมต้อนรับ น.ส.อำนวย ศรีอาวุธ และคณะ
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ น.ส.อำนวย ศรีอาวุธ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 379 ] คน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดงานของรัฐบาล และ สพฐ. ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องมณเฑียรทอง โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบรางวัลโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องมณเฑียรทอง โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
รับมอบอาคารเอนกประสงค์
รับมอบอาคารเอนกประสงค์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกล์ 13 โดยกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุiรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมรองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมให้กับนายสุเทพ ขวัญเกตุ บิดา นางสาวมาศสุภา ขวัญเกตุ ลูกจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดตาปะขาวหาย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล‏
ประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล‏
รองฯอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะได้ออกประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนวัดห้วยดั้ง เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์ศรีของตำบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซี่ยน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
รองอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานกรรมการ ได้ประเมินกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด เพื่อเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลที่สมบูรณ์ ผลการประเมินปรากฎว่าโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดผ่านการประเมิน โดยได้รับมอบโล่ห์โรงเรียนดีศรีตำบลจาก สพฐ.เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 300 ] คน
โครงการเงินทุนหมุนเวียน
โครงการเงินทุนหมุนเวียน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 เพื่อจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 และเพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 369 ] คน
ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ (NT)  ป.3
ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ (NT) ป.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ ให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ผอ.ทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 18 คน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4
โครงการหนาวนี้เพื่อน้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ครั้งที่ 4
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ นำโดย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการ สทท.พิษณุโลก จัดโครงการ NBT Green ที่พึ่งพาของประชาชน “หนาวนี้เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” ประจำปี 2556 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 289 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์