***  วันที่ 30 ม.ค. 58 - 3 ก.พ. 58 จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  และในวันที่ 4 ก.พ. 2558 งดจ่าย one stop service ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 32 Online
»   วันนี้ 3839 Today
»   เมื่อวานนี้ 4644 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 11609 Week
»   เดือนนี้ 11609 Month
»   ปีนี้ 11609 Year
»   รวมทั้งหมด 11609 Total
Record: 4644 (29.01.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์สพฐ. ปี 2555
นายธนู อักษร รองสพป.พล.3 พร้อมคณะประเมิน ออกเยี่ยมเยือนคณะครู – นักเรียนโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ “ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ” ตามจุดเน้น (สพป.พล.3) วันอังคารที่ 13 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม และโรงเรียนราษฎร์สามัคคี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันที่ 13 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
พัฒนาองค์กร บุคลากรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาองค์กร บุคลากรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร บุคลากรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
พัฒนาครูสังกัดอำเภอพรหมพิราม
พัฒนาครูสังกัดอำเภอพรหมพิราม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
การพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
การพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอนครไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ประชุม “ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง สมศ. ”
ประชุม “ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง สมศ. ”
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.เข้าร่วมประชุม “ เตรียมความพร้อมการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมศ. ” โดยมี นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
คัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย
คัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรมคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
อบรมผู้บริหารสถานศึกษาในใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
อบรมผู้บริหารสถานศึกษาในใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
มอบแท็บเล็ตรุ่นแรก
มอบแท็บเล็ตรุ่นแรก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต.3 มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1424 เครื่อง 44 เครือข่าย 67 โรงเรียน ในวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
พัฒนาครูคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
พัฒนาครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายนิคม กุณา รองผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 1 นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1 นายดำรงศักดิ์ มั่นคง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) วันที่ 6 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
รับมอบกระเป๋า นมกล่อง  และจักรยาน
รับมอบกระเป๋า นมกล่อง และจักรยาน
นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก มอบน้ำใจความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเยาวชนเนื่องในโอกาสทางเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมอบกระเป๋า นมกล่อง และจักรยาน ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
อบรมครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ 6 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
เปิดถนนเข้าโรงเรียน
เปิดถนนเข้าโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดถนนเข้าโรงเรียน โรงเรียนวัดท่าหนองปากพาน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 กันยายน 2555
ผู้อ่าน [ 156 ] คน
ปลูกต้นตาล  เฉลิมพระเกียรติ
ปลูกต้นตาล เฉลิมพระเกียรติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน โรงเรียนบ้านห้วยเจียง โรงเรียนห้วยปลาไหล โรงเรียนวัดคันโช้ง โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนวัดหินลาด และโรงเรียนวัดบ้านน้อย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 และเขต 3 จัดการอบรมหลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม” ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ปลูกต้นตาล  ถวายแม่ของแผ่นดินฯ
ปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนวัดน้ำคบ โรงเรียนวัดนาขาม โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ และโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
พัฒนาครูพรหมพิรามและชาติตระการในเรื่องระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาครูพรหมพิรามและชาติตระการในเรื่องระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้รับผิดชองการเลื่อนเงินเดือนอำเภอพรหมพิรามและอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ปลูกต้นตาล พืชเศรษฐกิจของอำเภอวัดโบสถ์
ปลูกต้นตาล พืชเศรษฐกิจของอำเภอวัดโบสถ์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมปลูกต้นตาล ถวายแม่ของแผ่นดินฯ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน โรงเรียนวัดทองแท้ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง และโรงเรียนบ้านเนินมะคึด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
พัฒนาระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต .3  พัฒนาครูภาษาไทย ป.3
สพป.พิษณุโลก เขต .3 พัฒนาครูภาษาไทย ป.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมทักษะภาษาไทย ตามโครงการเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 ภูมิใจอ่านออกเขียนได้ทุกคน ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
อบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
อบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ประกวดนิทรรศการฯ
ประกวดนิทรรศการฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดกิจกรรมประกวดนิทรรศการและผลการดำเนินการป้องกันปัญหาวัยรุ่นในวัยเรียน คปสอ.วัดโบสถ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 146 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์