+๙๙๙๙๙๙ชชชัพพ

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 23 Online
»   วันนี้ 584 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 584 Week
»   เดือนนี้ 584 Month
»   ปีนี้ 584 Year
»   รวมทั้งหมด 584 Total
Record: 584 (23.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ระดมความคิดกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดมความคิดกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดเขาน้อย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร และคณาจารย์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ASEA  SCHOOL  ON  LINE
ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ASEA SCHOOL ON LINE
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ห้องเรียน ASEA SCHOOL ON LINE ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
พิจารณาจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่
พิจารณาจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและห้องสมุดอัตโนมัติ ของ สพฐ
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและห้องสมุดอัตโนมัติ ของ สพฐ
ศน.จันทิรา จั่นผ่อง ศน.แพทอง เดชเทศ และศน.ณภัทร จุลพงษ์ ได้ไปนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบของ สพฐ. (โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา)และ โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ ของ สพฐ. (โรงเรียนบ้านป่าซ่าน) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดี
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ร่วมสังเกตการณ์และต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
ร่วมสังเกตการณ์และต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)
กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พล. 3 ร่วมสังเกตการณ์และต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) ณ โรงเรียนบ้านหนองลาน เครือข่าย อำเภอ นครไทย 1
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
รวมพลังพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
รวมพลังพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ในการประชุมสมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา ในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555 จาก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ติดตามการสอบครูผู้ช่วย
ติดตามการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามและเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราช และโรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  พัฒนาครูภาษาไทย
สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนาครูภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องกระบวนการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และสร้างนิสัยรักการอ่านตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 255 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราช และโรงเรียนจ่าการบุญ
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ร่วมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ร่วมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานนโยบายของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 22 มิ.ย. 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวนาบริษัททวีเฮงการเกษตรจำกัด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายอุดม สายโท นายธนู อักษร นายวันชัย รอดฉาย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ และคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราช โรงเรียนจ่าการบุญ
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ติดตามการฝึกประสบการณ์ของผู้บริหารใหม่
ติดตามการฝึกประสบการณ์ของผู้บริหารใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตาม ตรวจเยี่ยม การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 13 – 18/2555ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ และโรงเรียนกระบังมังคลาราม อำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 114 ] คน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
เสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
พัฒนาสถานที่รับรองผู้บริหารและครู
พัฒนาสถานที่รับรองผู้บริหารและครู
นายฉัตรมงคล พูลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มอำนวยการ ควบคุมการพัฒนาสถานที่รับรองผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างที่มาติดต่อ ประสานงานกับ สพป.พล.3 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรงในสังกัด เป็นผู้พัฒนาสถานที่ดังกล่าว
ผู้อ่าน [ 131 ] คน
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
เตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ. ณ.โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดและ โรงเรียนวัดหางไหล อ. พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 242 ] คน
ประธานพิธีมอบอาคารเรียน
ประธานพิธีมอบอาคารเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล. 3 ประธานพิธีมอบอาคารเรียน “ ประชาร่วมใจ(ชโลธรอุปถัมภ์) ” โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ณ โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม
สร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดการประชุมอบรมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
ตัดสินผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตัดสินผลงานโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
สพป.พิษณุโลก เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานของนักเรียน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์