*** ของดจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (one stop service) ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557 เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบ GFMIS ปิดระบบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 43 Online
»   วันนี้ 256 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 256 Week
»   เดือนนี้ 256 Month
»   ปีนี้ 256 Year
»   รวมทั้งหมด 256 Total
Record: 256 (01.10.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ศน.วรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล และศน.บุญส่ง ชูนาม ออกเยี่ยมติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และสร้างขวัญกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งคันนา บ้านน้ำโจน วัดคันโช้ง ห้วยปลาไหล บ้านท่าหนองปากพาน และวัดเสนาสน์ ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
มอบนโยบายครูอำเภอนครไทย
มอบนโยบายครูอำเภอนครไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนครไทย เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 135 ] คน
ติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
ติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1
คณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระบาก บ้านห้วยเจียง วัดหินลาด วัดบ้านน้อย บ้านชาน และบ้านหนองปลิง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ติดตามความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net  สูงกว่าระดับประเทศ
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอชาติตระการ เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประสานแผนชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษนครไทย
ค่ายภาษาอังกฤษนครไทย
นายวันชัย รอดฉาย ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมฯ โดย ศูนย์ ERIC NETWORK โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ประชุมคณะที่ปรึกษางานวิจัย
ประชุมคณะที่ปรึกษางานวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะที่ปรึกษางานวิจัย เพี่อปรึกษาหารืองานวิจัย สพป.พล.3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง ผู้อำนวยการ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ร่วมงานเลี้ยงส่งนายอำเภอวัดโบสถ์
ร่วมงานเลี้ยงส่งนายอำเภอวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะผู้บริหาร และครู สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดี นายสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์ ย้ายไปอำเภอเนินมะปราง ซึ่งครบวาระ 4 ปี ณ ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนวัดเสนาสน์
เยี่ยมโรงเรียนวัดเสนาสน์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ นักเรียน โรงเรียนวัดเสนาสน์ อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net  สูงกว่าระดับประเทศ
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสามัญครูอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net  สูงกว่าระดับประเทศ
มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผล O-Net สูงกว่าระดับประเทศ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสามัญครูอำเภอพรหมพิราม เพื่อมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ต้อนรับ รองเลขา  สพฐ
ต้อนรับ รองเลขา สพฐ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ รองเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า และรองพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ของ สพป.พล.2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
มอบนโยบายและจัดกิจกรรม 5 ส
มอบนโยบายและจัดกิจกรรม 5 ส
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม 5 ส ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เพื่อให้สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 108 ] คน
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์ใหม่
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์ใหม่
นางชามาภัทร ไข่แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของงานบริหารงานบุคคล ให้กับน.ส.สุภาพร แสนแทน นางสุภาพร ขำช้าง และนางนภภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศสพป.พล. 3 ศึกษานิเทศก์ใหม่ที่ฝึกประสบการณ์ สพป.พล.3 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องอำนวยการ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ใหม่
ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ใหม่
นายฉัตรมงคล พลูศรี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ชี้แจงการทำงานของกลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วยงานบริหารงาน และงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้ศึกษางานต่าง ๆ ให้กับ น.ส.สุภาพร แสนแทน นางสุภาพร ขำช้าง และนางนภภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศสพป.พล. 3 ศึกษานิเทศก์ใหม่ที่ฝึกประสบการณ์ สพป.พล.3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องอำนวยการ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
พัฒนาครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
พัฒนาครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
มอบแนวทางการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ใหม่
มอบแนวทางการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ใหม่ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ท่าน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่และศึกษานิเทศก์คนใหม่
แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่และศึกษานิเทศก์คนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่และศึกษานิเทศก์คนใหม่ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2555 .ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปฏิบัติราชการแบบ 3 D เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฐาโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ทำวัตรเช้าของการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคุรุสภา
ทำวัตรเช้าของการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคุรุสภา
พระวิทยากร วัดป่าไทรงาม นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้าง ที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยการทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ และเดินจงกลม พร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่าไทรงาม เพื่อเป็นกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
เยี่ยมค่ายอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
เยี่ยมค่ายอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
รับมอบนโยบาย
รับมอบนโยบาย
นาย ชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายให้กับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 113 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์