++ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ++ *** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 28 Online
»   วันนี้ 406 Today
»   เมื่อวานนี้ 54 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 460 Week
»   เดือนนี้ 460 Month
»   ปีนี้ 460 Year
»   รวมทั้งหมด 460 Total
Record: 406 (03.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
มอบถุงยังชีพ
มอบถุงยังชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบมอบถุงยังชีพ ให้กับโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม โรงเรียนราษฎสามัคคี โรงเรียนคลองทำเนียบ โรงเรียนวัดวังวน อ.พรหมพิราม และโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา อ.วัดโบสถ์ ที่ประสบอุทกภัย ในปี 2555 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
มอบโล่เขียนบทความวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ
มอบโล่เขียนบทความวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรร่วมเขียนบทความลงในวารสาร โรงเรียนวิถีพุทธ : รู้ตื่นและเบิกบาน ปีที่ 3 ของ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนางศรัณยา พฤกษกุลทล ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 225 ] คน
มอบเสือผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
มอบเสือผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ ผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ ให้กับโรงเรียนผู้บริหาร โรงเรียนที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพจึงทำให้มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานสอน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 172 ] คน
สรุปผลการดำเนินงานอ่านออกเขียนได้
สรุปผลการดำเนินงานอ่านออกเขียนได้
นางบุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็กประถมศึกษา ปีที่ 3 ภูมิใจอ่านออกเขียนได้ทุกคน เพื่อร่วมสรุปการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
อบรมครูคอมพิวเตอร์
อบรมครูคอมพิวเตอร์
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ทางชมรมครูคอมพิวเตอร์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วย Photoshop และออกแบบโลโก้ โดยวิทยากรได้แก่ นางพิกุลทอง สังข์เงิน และ ศน.วินัย ปานโท้ ทีห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถสร้างปกสื่อสิ่งพิมพ์ และออกแบบโลโก้ได้ทุกคน
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทยและแผ่นดินไทย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ ศาล ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาและกลุ่มพลังมวลชน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช อำเภอวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล 3 นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ ผู้บริหาร คณะครู(สพป.พล 3)พร้อมด้วยร่วมถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
ร่วมงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ คุณครูเจียระไน ใจศีลธรรม
ร่วมงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ คุณครูเจียระไน ใจศีลธรรม
ท่านรองอุดม สายโท รองสพป.พล.เขต ๓ ท่านรองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองสพป.พล.เขต ๓ นายกสมาคมครูผู้บริหารอำเภอนครไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุ่ม ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูเจียระไน ใจศีลธรรม และพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูนักเรียนและชุมชน ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 220 ] คน
การอบรมสร้างเว็บไซต์สถานศึกษา‏
การอบรมสร้างเว็บไซต์สถานศึกษา‏
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 ทางชมรมครูคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS Joomla โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อบรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี และนำไปใช้พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ เกิดความรู้ ทักษะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
รวมพลังศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์‏
รวมพลังศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์‏
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานรุ่นและประธานเปิดงานรวมพลังศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ณ โรงแรมน่านเจ้า โดยมีโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) และ โรงเรียนวัดหางไหล นำวงดนตรีมังคละ ไปแสดงร่วมงาน
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
มอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2555
มอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2555
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษา ฯและมอบโล่ เกียรติบัตรให้ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนร่วมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ศึกษาดูงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ศึกษาดูงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นางบุญยนุช พรมมินทร์ ครูธุรการโรงเรียน ที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพครูเจียรไน ใจศีลธรรม
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพครูเจียรไน ใจศีลธรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 นายอุดม สายโท นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะร่วมกับชุมชน ชาวบ้าน คณะครู และ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพครูเจียรไน ใจศีลธรรม ครูโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย ต.น้ำกุม ณ บ้านทุ่งกล้วยใต้ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการอาชีพ
พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการอาชีพ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการอาชีพ เพื่อการมีงานทำและมีรายได้ ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ / ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ และพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
แสดงความขอบคุณ
แสดงความขอบคุณ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณ พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผบช.ภาค6 ที่ให้ความสำคัญคดีของนางสาวเจียระไน ใจศีลธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย ที่เสียชีวิตถูกฆาตกรรมและชิงทรัพย์ ซึ่งขณะได้จับคุมตัวคนก่อคดีเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ร่วมสมทบทุนจัดงานฌาปนกิจ
ร่วมสมทบทุนจัดงานฌาปนกิจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมทำบุญให้กับญาติ นางสาวเจียระไน ใจศีลธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย ที่เสียชีวิตถูกฆาตกรรมและชิงทรัพย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติ และเพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดงานฯ พร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัว ในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
ผลการแข่งขันระดับปฐมวัย “ ปั้นดินน้ำมัน การสร้างภาพฉีก ตัด ปะ  การเล่านิทานประกอบสื่อ ”
ผลการแข่งขันระดับปฐมวัย “ ปั้นดินน้ำมัน การสร้างภาพฉีก ตัด ปะ การเล่านิทานประกอบสื่อ ”
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 นำโดย นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมคณะครู สพป.พล.3 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับปฐมวัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 “ สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา ”
ผู้อ่าน [ 2086 ] คน
เยี่ยมชมสุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา
เยี่ยมชมสุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมนิทรรศการงาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ในงานศิลปะหัตถรรมนักเรียน ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
จัดงาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
จัดงาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดงานศิลปะหัตถรรมนักเรียน ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ประชุมทีมงานธุรการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมทีมงานธุรการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมทีมงานธุรการในการแข่งขันทักษะวิชาการ “สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี 55
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 55
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ปฐมวัยประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
ปฐมวัยประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
นายสมริด จำนงศรี ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง พร้อมด้วยนางจันทิรา จั่นผ่อง ศน.สพป.พล.3 และคณะครูกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555(ปฐมวัย) ของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์