ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (04.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล. 3 นิเทศ สังเกตการณ์โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ได้แก่โรงเรียนราษฏร์สามัคคี โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิรามและโรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ เนื่องจากขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ปี 2555 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 52 โรงเรียน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
 เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012) ของระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
พัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
พัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและมอบนโยบาย เรื่อง จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 อ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ทุกคน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งศึกษาภาษา วัฒนธรรม ประเทศเพื่อบ้านใน ASEAN และเน้นการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ในวัน ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 484 ] คน
มอบป้ายร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน
มอบป้ายร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบป้ายประชาสัมพันธ์สร้างเด็กไทยให้แก้วล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน ให้กับนายกสมาคมอำเภอวัดโบสถ์ นครไทย ชาติตระการ และพรหมพิราม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ
มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ให้กับครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ระดับเหรียญทอง งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech 2012)
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech 2012)
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012) วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ  ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสู่มืออาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติผลสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และผลการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี‏
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี‏
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ปี 2555 ร่วมกับสพป.พล.1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 243 ] คน
ติดตามความพร้อมสมศ.รอบสาม‏
ติดตามความพร้อมสมศ.รอบสาม‏
นางเนาวนิตย์ แสงนาค และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(ระยะที่ สอง) จาก สมศ. ณ. โรงเรียนวัดนาขุม และโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง อำเภอพรหมพิราม ในวันที่11 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
อบรมครูปฐมวัย
อบรมครูปฐมวัย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูปฐมวัย “กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555 ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
อบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฟันดี
อบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฟันดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฟันดี อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
จัดการองค์ความรู้ สพป.พล.3
จัดการองค์ความรู้ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการการจัดการความรู้ สพป.พล.3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
นางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ ประชุมพร้อมคณะวิทยากรเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ทดลองขั้นพื้นฐาน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเปิดซองผลการสอบครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการเปิดซองผลการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการการเปิดซองผลการสอบแข่งขันได้และจัดทำประกาศผลการสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานการเปิดซอง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 244 ] คน
พัฒนาครูกลุ่มปฐมวัย
พัฒนาครูกลุ่มปฐมวัย
ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 และ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเตียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ 1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 259 ] คน
คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่
คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดค่ายภาษาอังกฤษเวทีอาเซียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ระดมความคิดกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดมความคิดกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดเขาน้อย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร และคณาจารย์ นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์