+++ งดจ่าย +++ one stop service วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558  เนื่องจากต้นปีงบประมาณระบบยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 117 Today
»   เมื่อวานนี้ 1411 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1528 Week
»   เดือนนี้ 1528 Month
»   ปีนี้ 1528 Year
»   รวมทั้งหมด 1528 Total
Record: 1411 (07.10.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สพป.พิษณุโลก เขต .3  พัฒนาครูภาษาไทย ป.3
สพป.พิษณุโลก เขต .3 พัฒนาครูภาษาไทย ป.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมทักษะภาษาไทย ตามโครงการเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 ภูมิใจอ่านออกเขียนได้ทุกคน ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
อบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
อบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 221 ] คน
ประกวดนิทรรศการฯ
ประกวดนิทรรศการฯ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดกิจกรรมประกวดนิทรรศการและผลการดำเนินการป้องกันปัญหาวัยรุ่นในวัยเรียน คปสอ.วัดโบสถ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 360 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิฯ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
อบรมเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาการป่าไม้อย่างยั่งยืน
อบรมเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาการป่าไม้อย่างยั่งยืน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุ์กรรมของพันธุ์ไม้ป่าดิบแล้งเพื่อการฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 233 ] คน
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมฯ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมฯ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมและนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนร่วมปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
นางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ พร้อม ผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.3 ร่วม พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง Grand Hall 201-203 ไบเทค บางนา ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 354 ] คน
สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 254 ] คน
ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์งานเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์งานเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ศน.ณัฐพร พ่วงเฟื่อง และ ศน.ขวัญชนก เจริญสะอาด ได้ดำเนินการ ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนงานเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จากครูและผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
อบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ให้กับ ครูปฐมวัยโรงเรียนแกนนำโครงการ จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 284 ] คน
ต้อนรับเลขา กพฐ.
ต้อนรับเลขา กพฐ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพิษณุโลก และจะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ สนามบินพิษณุโลก และโรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมโรงเรียน
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแฝก โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มและโรงเรียนบ้านนาเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
โครงการค่ายคุณธรรม เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย ๕
โครงการค่ายคุณธรรม เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย ๕
นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วัดนาเมือง ต.นครชุม อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 292 ] คน
กีฬา “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
กีฬา “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์” ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
ร่วมหารือพบปะยามเช้า (สภากาแฟ )
ร่วมหารือพบปะยามเช้า (สภากาแฟ )
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมหารือพบปะยามเช้า (สภากาแฟ ) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนธีรธาดา ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมหารือ
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
เตรียมความพร้อม “ อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
เตรียมความพร้อม “ อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3วางแผนงานเตรียมความพร้อมการอบรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์”
ส.ส.นพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “พิษณุโลก เขต 3 เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 กล่าวรายงาน
ผู้อ่าน [ 283 ] คน
ประชุม “ กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ”
ประชุม “ กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ”
นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศการศึกษานส.ณภัทร จุลพงษ์ นส.สุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้บริหาร คณะครู สพป.พล.3ร่วมประชุม “ กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 265 ] คน
รับชมการถ่ายทอดสดแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน
รับชมการถ่ายทอดสดแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับชมการถ่ายทอดสด แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับ สพป/สพม.44 เขต ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 227 ] คน
ทดสอบใช้ Tablet
ทดสอบใช้ Tablet
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ทดสอบใช้ Tablet ที่ สพฐ. จะมอบให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 1 โดยนำนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ทดสอบใช้ Tablet นักเรียนให้ความสนใจ สนุกตื่นเต้นมากในการได้เล่น Tablet ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียน LD
นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียน LD
นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทยและโรงเรียนบ้านชาติตระการ โรงเรียนบ้านท่าสะแก โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน โรงเรียนบ้านนาเปอะ อำเภอชาติตระการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
รับมอบกระเป๋าและจักรยาน
รับมอบกระเป๋าและจักรยาน
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมโครงการ " ส่งกระเป๋าให้น้องไปโรงเรียน ปี 2555 " และโครงการ " สองล้อสร้างอนาคตฯ ปี 2555 " ซึ่งรับมอบจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 273 ] คน
พัฒนาครูสอนวิชาสังคม และ ประวัติศาสตร์
พัฒนาครูสอนวิชาสังคม และ ประวัติศาสตร์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม
เยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดนาขุม เพื่อรับทราบความต้องการของสถานศึกษาและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
ผู้อ่าน [ 367 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์