+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 30 Online
»   วันนี้ 910 Today
»   เมื่อวานนี้ 2137 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3047 Week
»   เดือนนี้ 3047 Month
»   ปีนี้ 3047 Year
»   รวมทั้งหมด 3047 Total
Record: 2137 (26.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
แรลลี่งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 3
แรลลี่งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 3
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแรลลี่งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 3 ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนผดุงวิทยา อ.พรหมพิราม โดยมีคุณครูอมรรัตน์ แสงนาค คุณครูเพ็ญพรรณ สังขรุจน์ และศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 561 ] คน
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รุ่น 2
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 2
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 693 ] คน
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน  รุ่น 1
พัฒนาระบบการเลื่อนเงินเดือน รุ่น 1
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอชาติตระการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 744 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอนครไทย
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาในอำเภอนครไทย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา บ้านห้วยเฮี้ย เกษตรสุขราษฏร์บำรุง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ชุมชน 17 บ้านนาตาดีและบ้านแก่งทุ่ง โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และคณะครูระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 718 ] คน
รับนโยบายมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง ป.3 และ ป.6
รับนโยบายมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่อง ป.3 และ ป.6
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมรับนโยบายมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 ให้กับประธานเครือข่ายและเลขานุการเครือข่ายโรงเรียนอำเภอในสังกัด จำนวน 24 เครือข่าย ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 844 ] คน
ประเมินกลยุทธ์อำเภอนครไทย
ประเมินกลยุทธ์อำเภอนครไทย
รองธนู อักษร รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาในอำเภอนครไทย เครือข่ายฯ 2, 3, และ 4 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 817 ] คน
ร่วมงาน
ร่วมงาน"ถักทอสายใย..ร้อยดวงใจผูกพัน”
นายอุดม สาโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานถักทอสายใย..ร้อยดวงใจผูกพัน” งานแสดงมุฑิตาจิต..เกณียรณอายุราชการ ผอ.เกษตร มุกดา ผอ.โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 739 ] คน
สรุปผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์
สรุปผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา โดย นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 จัดประชุมสรุปผลการจัดการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 601 ] คน
อบรมการพัฒนาองค์กร (OD)
อบรมการพัฒนาองค์กร (OD)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมการพัฒนาองค์กร (OD) หลักสูตร "เปลี่ยนความคิดชีวิตจึงต่าง" ในวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำลากูน จ.เพชรบุรี
ผู้อ่าน [ 673 ] คน
จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ
จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ร่วมงาน ” จากวันวานที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ ” ให้กับท่าน เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 676 ] คน
ศึกษาดูงานสพป.เพฃรบุรี เขต 2
ศึกษาดูงานสพป.เพฃรบุรี เขต 2
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2 จ.เพชรบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2556
ผู้อ่าน [ 805 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 942 ] คน
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสพฐ. ให้กับครูบรรณารักษ์ ในสังกัดอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 767 ] คน
เพิ่มทักษะการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
เพิ่มทักษะการสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.พล.3 ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 602 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ในวันที 29 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 1100 ] คน
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของสพฐ. ให้กับครูบรรณารักษ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 702 ] คน
ต้อนรับรมช.กระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับรมช.กระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สนามบินพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 540 ] คน
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556‏
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556‏
สพป.พล.3 ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชุมสรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2556 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบทบทวนและวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามต่อไปในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
ผู้อ่าน [ 537 ] คน
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.พล.เขต 3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสพฐ. และ ตามนโยบายของสพป.พล.3 ณ โรงเรียนวัดวังมะด่าน โดยมีคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 493 ] คน
พิจารณาครูดีในดวงใจ
พิจารณาครูดีในดวงใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 573 ] คน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับครูผู้สอนสาระสังคมฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 522 ] คน
นิเทศ  ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ของสพฐ. และ ตามนโยบายของสพป.พล.3 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหินลาด และโรงเรียนวัดบ้านน้อย
ผู้อ่าน [ 499 ] คน
พัฒนาลูกจ้าง
พัฒนาลูกจ้าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว โดยกิจกรรม 5 ส. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 597 ] คน
พัฒนาครูปฐมวัย
พัฒนาครูปฐมวัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งทางวิชาการปฐมวัยรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 และการนำเสนอผลงานเป็น Best Practice ของโรงเรียนสังกัด สพป.พล.3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 675 ] คน
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่
คัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศ สพป.พล.3 พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม และบทความเสริมสร้างคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 526 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์