ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (01.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ 29 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์
เตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เตรียมความพร้อมในการจัดงานสงกรานต์ และ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าไทรงาม จ.กำแพงเพชร เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดงานในวันดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุ โลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
อบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
อบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุดยอดฝีมือลูกจ้างประจำของ สพป.พล.3 เพื่อให้ลูกจ้างประจำมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านงานไม้ งานปูนและงานครุภัณฑ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ประเมินกลยุทธ์สถานศึกษา
ประเมินกลยุทธ์สถานศึกษา
นายวุฒิไกร วุฒิกำพลและคณะศึกษานิเทศก์ประเมินกลยุทธ์ สพฐ.และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด โรงเรียนบ้านหนองแห้วและโรงเรียนบ้านป่าซ่าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
เข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
เข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต2 และสพม.39 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ และ นางผกาภรณ์ พลายสังข์ (รองผอ.สพป.พล.3) นายชยภัทร เถื่อนชนะ (รองผอ.สพป.พล.1) พร้อมคณะ และ คณะครู สพป.พล.3 เพื่อนศิษย์เก่าอินทุภูติพิทยา รุ่น 18 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางจรูญ อ่อนอ้น มารดาของนายประเจต หาญอยู่ นักจัดการงานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ณ วัดไผ่ค่อม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ,สายงานการสอน และการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 3 ประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับงานต่าง ๆ ในวันที่ 20 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางจรูญ อ่อนอ้น มารดาของนายประเจต หาญอยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ วัดไผ่ค่อม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 16 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนศึกษากุลบุตร และโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรโรงเรียนวัดโบสถ์
มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรโรงเรียนวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รอง ผอ. สพป. พิษณุโลกเขต 3 ประธานมอบเกียรติบัตร และวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 290 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายธนู อักษร รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศน์ ตรวจเยี่ยมการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์บำรุงวุฒิวิทยา
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
วันที่ 15 มีนาคม 2555 รองวุฒิไกร วุฒิกัมพล พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 14- 15 มี.ค.2555 รองวันชัย รอดฉาย และคณะ ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ โรงเรียนบ้านป่ารวก โรงเรียนบ้านนาหนอง โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านป่าคาย และโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
รองวุฒิไกร วุฒิกัมพล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ทำการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ที่โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่บ้านน้ำกุ่ม และโรงเรียนบ้านนาแฝก ในวันที่ 14 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ประเมินกลยุทธ์
ประเมินกลยุทธ์
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ ประเมินกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลกเขต 3 ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวุฒิไกร วุฒิกัมพล รองผอ.สพป.พล. 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ที่โรงเรียนบ้านนาเมือง บ้านนาฟองแดง และโรงเรียนบ้านนาขุมคัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
ค่ายลูกเสือเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
ค่ายลูกเสือเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5
นายวันชัย รอดฉาย รองสพป.พล. 3 ประธานเปิดค่ายลูกเสือ ชั้น ป . 6 ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 12 - มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
ประเมินติดตามกลยุทธ์ ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3
ประเมินติดตามกลยุทธ์ ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา โดยมี นายชูเดช หาญทองช่วง ผอ.โรงเรียนคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับในวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 392 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ.และจุดเน้น สพป.พล.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 โดยมีผู้บริหาร นายสมชาย อินแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะครู ครูพี่เลี้ยงให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นางชมาภัทร ไข่แก้ว ศน.วรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศน.บุญส่ง ชูนาม และศน.อุมาพร ปานโท้ ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ โรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดี โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง และโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ในวันที่ 12 มีนาคม 2555
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบ NT‏
ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบ NT‏
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพท.พล.3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะคึด และโรงเรียนวัดนาขาม อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT‏
วันที่ 8 มีนาคม 2555 รองผกาภรณ์ พลายสังข์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 ของสถานศึกษาในอำเภอชาติตระการ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์