ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 508 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 508 Week
»   เดือนนี้ 508 Month
»   ปีนี้ 508 Year
»   รวมทั้งหมด 508 Total
Record: 508 (29.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
พัฒนาครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 210 ] คน
พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
มอบแนวทางการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ใหม่
มอบแนวทางการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ใหม่ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ท่าน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่และศึกษานิเทศก์คนใหม่
แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่และศึกษานิเทศก์คนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่และศึกษานิเทศก์คนใหม่ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2555 .ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปฏิบัติราชการแบบ 3 D เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 248 ] คน
ปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฐาโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ทำวัตรเช้าของการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคุรุสภา
ทำวัตรเช้าของการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคุรุสภา
พระวิทยากร วัดป่าไทรงาม นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้าง ที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยการทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ และเดินจงกลม พร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดป่าไทรงาม เพื่อเป็นกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
เยี่ยมค่ายอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
เยี่ยมค่ายอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมค่ายการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
รับมอบนโยบาย
รับมอบนโยบาย
นาย ชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายให้กับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 211 ] คน
ประชุมโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาการอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ประชุมโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาการอาชีพเพื่อการมีงานทำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสรุปองค์ความรู้การจัดการศึกษาวิชาการอาชีพเพื่อการมีงานทำและรายได้ของโรงเรียนต้นแบบ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 196 ] คน
เตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 180 ] คน
อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน [ 255 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เตรียมความพร้อมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
เตรียมความพร้อมจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
เตรียมความพร้อมจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ERIC ประชุมในการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่าย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที 17 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
มอบสมเด็จพระนเรศวร
มอบสมเด็จพระนเรศวร
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบสมเด็จพระนเรศวรให้กับดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการนครสวรรค์ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3  รดน้ำพ่อเมืองพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 3 รดน้ำพ่อเมืองพิษณุโลก
นายวันชัย รอดฉาย พร้อมด้วยนายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ของไทยและเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ จวนผู้ว่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย
ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา บริจาคข้าวสาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ให้กับ ผู้ปกครองของเด็กชายศุภณัฐ สุภา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเด็กชายโสภญวิชญ์ สีสอด นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านน้ำลอม ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย ที่ประสบอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ผู้อ่าน [ 182 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ฟังสวดพระอภิธรรมนางชิด เลี่ยมสกุล มารดาศน.วรรณวิรัตน์ แสงศักดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 20.00 น. ณ วัดสระแก้ว ปทุมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3
ในวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.พล.3 และการวิเคราะห์ความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2555 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) - ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษา
ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษา
วันที่10, 12 เมษายน 2555 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล.3 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 จาก นายยงยศ เมฆอรุณ ดร.สำราญ มีแจ้ง ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบการยุบเลิกสถานศึกษา และแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม
รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์