*** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 43 Online
»   วันนี้ 3987 Today
»   เมื่อวานนี้ 4712 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9573 Week
»   เดือนนี้ 9573 Month
»   ปีนี้ 9573 Year
»   รวมทั้งหมด 9573 Total
Record: 4712 (27.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
โครงการแอโรบิกและฮูลาฮูป
โครงการแอโรบิกและฮูลาฮูป
สพป.พล.3 โดยกลุ่มศึกษานิเทศก์ จัดทำโครงการเต้นแอโรบิกและฮูลาฮูป เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่
ประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 217 ] คน
ประชุม กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (IP Board)
ประชุม กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (IP Board)
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (IP Board) จำนวน 30 โรงเรียน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
ติดตามแผนงานโครงการ
ติดตามแผนงานโครงการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามแผนงานโครงการของศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
จัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการ
จัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมการจัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการประจำปี 2555 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรมมารดา ศน.บุญส่ง  ชูนาม
ฟังสวดพระอภิธรรมมารดา ศน.บุญส่ง ชูนาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่ชูศรี เคี่ยมทองคำ มารดาของศน.บุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศาลาวัดสระโค่โสภาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของ ผอ.สัมฤทธิ์  ทองรัตน์
ร่วมงานฌาปนกิจมารดาของ ผอ.สัมฤทธิ์ ทองรัตน์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานฌาปนกิจนางเพื้ยน ทองรัตน์ มารดาของ ผอ.สัมฤทธิ์ ทองรัตน์ ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เมรุวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 205 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเหิน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเหิน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเหิน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การปลูกผักปลอดสารพิษ และสร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
มอบเสื้อกันหนาวที่ประสบภัยหนาว
มอบเสื้อกันหนาวที่ประสบภัยหนาว
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยหนาว พร้อมทั้งเยี่ยมค่ายลูกเสือเนตรนารี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากรอง
เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากรอง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากรอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้อ่าน [ 167 ] คน
ฟังสวดพระอภิธรรม
ฟังสวดพระอภิธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่เพี้ยน ทองรัตน์ มารดาของ นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ศาลาวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 31 มกราคม 2555
ผู้อ่าน [ 162 ] คน
รับมอบอาคารอเนกประสงค์
รับมอบอาคารอเนกประสงค์
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 รับมอบอาคารอเนกประสงค์จากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ บริษัทพิษณุโลกเซอร์วิส จำกัด และอีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง จำกัด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 31 มกราคม 2555
ผู้อ่าน [ 174 ] คน
ประชุมจัดทำแผนราชการสี่ปี
ประชุมจัดทำแผนราชการสี่ปี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ.2555-2558 ) ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ร่วมกีฬา”สานสัมพันธ์วัดโบสถ์”
ร่วมกีฬา”สานสัมพันธ์วัดโบสถ์”
นายวันชัย รอดฉาย ผอ.สพป.พล.3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์วัดโบสถ์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ปลัดวิบูลย์ คำสงฆ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 202 ] คน
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเพื่อเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชินี(พอ.สว.) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
วางหรีดเคารพศพ
วางหรีดเคารพศพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วางหรีดเคารพศพ คุณแม่เพี้ยน ทองรัตน์ มารดาของ นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ ศาลาวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” (Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN) และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
ผู้อ่าน [ 207 ] คน
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พล.3 พร้อมทั้งมอบโล่ให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเศรษฐกิจพอเพียง และในช่วงบ่าย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติมาสาธิตการหว่าน การโยนข้าว และบรรยายเรื่องการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวนา ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
คณะวิจัย สพป.พิษณุโลก เขต 3 เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
คณะวิจัย สพป.พิษณุโลก เขต 3 เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี มอบหมายให้ คณะวิจัย สพป.พิษณุโลก เขต 3 เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ร่วมงานพลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
ร่วมงานพลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงาน พลังเยาวชนสร้างสรรค์วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 20 มกราคม 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ สวัสดีปีใหม่นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องผอ.สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 218 ] คน
ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล 3 และคณะ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) และผู้แทนผู้บริหารระดับสูงประชุมมอบนโยบายและทำบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์