+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 331 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 331 Week
»   เดือนนี้ 331 Month
»   ปีนี้ 331 Year
»   รวมทั้งหมด 331 Total
Record: 331 (25.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ติดตามการใช้ Tablet
ติดตามการใช้ Tablet
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะ ติดตามนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะตรวจติดตามฯ , นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , นายนิธิศ ภู่ชัย จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ คณะติดตาม ประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Tablet ของโรงเรียนบ้านหนองลาน อ.นครไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 434 ] คน
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม สพฐ.
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับนายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ประธานคณะตรวจติดตามฯ , นายมาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ , นายนิธิศ ภู่ชัย จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ คณะติดตาม ประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 386 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแฝก และโรงเรียนบ้านนาเมือง ดูสภาพบริบทของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน รับฟังปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 424 ] คน
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 22 โรงเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 469 ] คน
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการสพป.
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการบริหารจัดการสพป.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เตรียมความพร้อมการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธและนโยบาย สพฐ ประจำปี 2555 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายธนู อักษร นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะ นางนราภรณ์ สโรดม ข้าราชการครู จากโรงเรียนวัดนาขาม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 435 ] คน
มาเราดีใจ  ไปเราคิดถึง
มาเราดีใจ ไปเราคิดถึง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ พร้อมด้วยบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่ง นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.๓ ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผอ.สพป.พล.๑ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สพป.พล.๑ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.๑ และคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยความรักและผูกพัน
ผู้อ่าน [ 417 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายฉัตรมงคล พูลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอำนวยการ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และศึกษานิเทศก์ แสดงความยินดีกับนายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พล.1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 439 ] คน
จัดกิจกรรมมิตรภาพไม่เคยเปลี่ยน ด้วยรักและผูกพัน
จัดกิจกรรมมิตรภาพไม่เคยเปลี่ยน ด้วยรักและผูกพัน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรม “มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยน ด้วยรักและผูกพัน” แสดงความยินดีกับรองฯวันชัย รอดฉาย รอง ผอ.สพป.พล.3 ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พล.1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 383 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 358 ] คน
มอบถุงยังชีพ
มอบถุงยังชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบมอบถุงยังชีพ ให้กับโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม โรงเรียนราษฎสามัคคี โรงเรียนคลองทำเนียบ โรงเรียนวัดวังวน อ.พรหมพิราม และโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา อ.วัดโบสถ์ ที่ประสบอุทกภัย ในปี 2555 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 416 ] คน
มอบโล่เขียนบทความวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ
มอบโล่เขียนบทความวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรร่วมเขียนบทความลงในวารสาร โรงเรียนวิถีพุทธ : รู้ตื่นและเบิกบาน ปีที่ 3 ของ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนางศรัณยา พฤกษกุลทล ครูโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว อ.นครไทย ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พล.3 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 484 ] คน
มอบเสือผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
มอบเสือผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อ ผู้นำทางวิชาการ นักบริหารมืออาชีพ ให้กับโรงเรียนผู้บริหาร โรงเรียนที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพจึงทำให้มีผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 433 ] คน
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา และสายงานสอน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 374 ] คน
สรุปผลการดำเนินงานอ่านออกเขียนได้
สรุปผลการดำเนินงานอ่านออกเขียนได้
นางบุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการเด็กประถมศึกษา ปีที่ 3 ภูมิใจอ่านออกเขียนได้ทุกคน เพื่อร่วมสรุปการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 363 ] คน
อบรมครูคอมพิวเตอร์
อบรมครูคอมพิวเตอร์
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ทางชมรมครูคอมพิวเตอร์ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วย Photoshop และออกแบบโลโก้ โดยวิทยากรได้แก่ นางพิกุลทอง สังข์เงิน และ ศน.วินัย ปานโท้ ทีห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถสร้างปกสื่อสิ่งพิมพ์ และออกแบบโลโก้ได้ทุกคน
ผู้อ่าน [ 364 ] คน
ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทยและแผ่นดินไทย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ ศาล ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาและกลุ่มพลังมวลชน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 366 ] คน
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช อำเภอวัดโบสถ์
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช อำเภอวัดโบสถ์
นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พล 3 นายกสมาคมผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ ผู้บริหาร คณะครู(สพป.พล 3)พร้อมด้วยร่วมถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช
ผู้อ่าน [ 380 ] คน
ร่วมงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ คุณครูเจียระไน ใจศีลธรรม
ร่วมงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ คุณครูเจียระไน ใจศีลธรรม
ท่านรองอุดม สายโท รองสพป.พล.เขต ๓ ท่านรองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองสพป.พล.เขต ๓ นายกสมาคมครูผู้บริหารอำเภอนครไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุ่ม ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูเจียระไน ใจศีลธรรม และพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครูนักเรียนและชุมชน ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 462 ] คน
การอบรมสร้างเว็บไซต์สถานศึกษา‏
การอบรมสร้างเว็บไซต์สถานศึกษา‏
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 ทางชมรมครูคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS Joomla โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้อบรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี และนำไปใช้พัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ เกิดความรู้ ทักษะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้
ผู้อ่าน [ 405 ] คน
รวมพลังศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์‏
รวมพลังศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์‏
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานรุ่นและประธานเปิดงานรวมพลังศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ณ โรงแรมน่านเจ้า โดยมีโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) และ โรงเรียนวัดหางไหล นำวงดนตรีมังคละ ไปแสดงร่วมงาน
ผู้อ่าน [ 502 ] คน
มอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2555
มอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2555
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษา ฯและมอบโล่ เกียรติบัตรให้ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนร่วมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
ศึกษาดูงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ศึกษาดูงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นางบุญยนุช พรมมินทร์ ครูธุรการโรงเรียน ที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555
ผู้อ่าน [ 544 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์