+++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 257 Today
»   เมื่อวานนี้ 462 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 257 Week
»   เดือนนี้ 14376 Month
»   ปีนี้ 14376 Year
»   รวมทั้งหมด 19175 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร สพป.พล.3
พัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหาร สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี สถาบันภาษาอังกฤษแอลเอส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
เตรียมความพร้อม คำรับรองปฏิบัติราชการ
เตรียมความพร้อม คำรับรองปฏิบัติราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ประชุมหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประชุมหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 3 )ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 304 ] คน
พัฒนาครูตามกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
พัฒนาครูตามกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และและคณะ สพป.พิษณุโลก เขต 1 , 2 และสพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุม
ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นายธนู อักษร รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอนครไทย ศึกษาดูงานจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
จัดทำร่างประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
จัดทำร่างประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างประกาศการรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.พล.3 ที่ว่าง ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และสำนึกความเป็นชาติไทย
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกความเป็นชาติไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมโรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
สร้างขวัญและกำลังใจ
สร้างขวัญและกำลังใจ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมให้กับนายสำเนา ภารังกูล อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพป.พล.3 เสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง และหัวใจวาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ กับภรรยาและบุตร ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ วัดมะขามเตี้ย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ระดับปฐมวัยและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2556
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอำเภอวัดโบสถ์ และ อ.พรหมพิราม ชั้น ป.1 – 3 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน Teacher’s Kit ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาอำเภอพรหมพิราม
วันที่ 8-14 มี.ค. ท่านรองฯอุดม สายโท และคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ของ สพฐ. และ นโยบายที่เป็นจุดเน้นของ สพป.พล. 3 ของโรงเรียนในอำเภอพรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 – 3
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 – 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอำเภอนครไทย และ อ.ชาติตระการ ชั้น ป.1 – 3 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนการสอน Teacher’s Kit ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนขยายโอกาส
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนขยายโอกาส
คณะกรรมการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดวังวน โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม และโรงเรียนวัดสนามไชย อำเภอพรหมพิราม ซึ่งแต่ละโรงเรียนต่างมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
พัฒนาครูภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
พัฒนาครูภาษาอังกฤษวัดโบสถ์และพรหมพิราม
สพป.พล.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ระหว่างวันที่ 11 –12 มีนาคม 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
ประเมินกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็ก‏
ประเมินกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็ก‏
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพโดดเด่นในอำเภอพรหมพิราม ประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ชุดที่ 2 นำโดย นายประหยัด เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ โรงเรียนศึกษากุลบุตร โรงเรียนวัดวังมะด่าน โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ปิดการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ปิดการอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ประเภทงานวิจัย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 316 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 7 มี.ค. 56 ท่านรองอุดม สายโท และคณะได้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน ในอำเภอพรหมพิราม ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะต้อง โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรม “หลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ประเภทงานวิจัย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ประเมินกลยุทธ์อำเภอพรหมพิราม
ประเมินกลยุทธ์อำเภอพรหมพิราม
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพฐ. และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนวัดห้วยดั้ง และโรงเรียนวัดสะพานหิน
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาผู้เรียน (แข่งขันทักษะทางวิชาการ) และการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) โดย สพป.พล.3 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 มอบทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกลยุทธ์
นายประหยัด เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองสะแก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนผดุงวิทยา อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์