++ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ++ *** โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา หนังสือที่ ศธ  04103/ว.787 ลว.20 ก.พ.58  รับแบบรูปรายการได้ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 172 Today
»   เมื่อวานนี้ 44 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 216 Week
»   เดือนนี้ 216 Month
»   ปีนี้ 216 Year
»   รวมทั้งหมด 216 Total
Record: 172 (04.03.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเทอม
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเทอม
วันที่ 20 พ.ค. 54 ท่านรองฯอุดม สายโท ศน.บุญส่ง ชูนาม และ ศน.อุมาพร ปานโท้ ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษาและโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ ที่ร.ร.บ้านนาขาม แก่งบ้านยางป่าคาย เขาไร่ศรีราชา บ้านเนินมะคึด และวัดน้ำคบ
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่1 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 201 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ่อภาค
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ่อภาค
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนวัดบ่อภาค ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนวัดบ่อภาค และตรวจจุดที่พบวัตถุระเบิด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 122 ] คน
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ โรงเรียนชุมชนวัดท่างาม โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ และโรงเรียนวัดทองแท้
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม
เยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 249 ] คน
นิเทศโรงเรียนก่อนเปิดเทอม
นิเทศโรงเรียนก่อนเปิดเทอม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 264 ] คน
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดเสนาสน์ บ้านหนองปลิง บ้านชาน วัดบ้านน้อย และวัดหินลาด
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
ค่ายครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่านการเขียน‏
ค่ายครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่านการเขียน‏
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่าย"ครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่านการเขียน" ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ผู้อ่าน [ 252 ] คน
ค่ายครูสร้างสรรค์  เด็กหรรษา  พัฒนาการอ่านการเรียน
ค่ายครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่านการเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่าย “ครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่านการเรียน” เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ตรวจเยี่มการสร้างบ้าน
ตรวจเยี่มการสร้างบ้าน "บ้านน้ำใจ"‏
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่มการสร้างบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ"บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่าน การเขียน"
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่าย "ครูสร้างสรรค์ เด็กหรรษา พัฒนาการอ่าน การเขียน" พร้อมด้วย นางบุญส่ง ชูนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเนินทอง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 216 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน รุ่น 2
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน รุ่น 2
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
อบรมหลักสูตรอาเซียนศึกษา
อบรมหลักสูตรอาเซียนศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.4 ประธานพิธีปิดการอบรมครูหลักสูตรอาเซียนศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 212 ] คน
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 21 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 291 ] คน
ครูผู้ช่วยศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ
ครูผู้ช่วยศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาศึกษาดูงานกลุ่มอำนวยการ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
เยี่ยมการสร้างบ้านน้ำใจ
เยี่ยมการสร้างบ้านน้ำใจ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมการสร้างบ้านน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคบ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
สพป.พิษณุโลก เขต 3ร่วมงานฉัตรมงคล
สพป.พิษณุโลก เขต 3ร่วมงานฉัตรมงคล
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 214 ] คน
มอบนโยบายสพป.พล.3
มอบนโยบายสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล,3 มอบนโยบายของสพป.พล.3.ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในการประชุมเตรียมความพร้อมสู่ TOP TENเขตพื้นที่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
กรรมการเขตพื้นที่พบปะครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก 3
กรรมการเขตพื้นที่พบปะครูในสังกัด สพป.พิษณุโลก 3
ดร.สำราญ มีแจ้ง ประธานกรรมการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบปะข้าราชการครูในสังกัด สพป.พล.3 ในการประชุมเตรียมความพร้อมสู่ TOP TENเขตพื้นที่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ TOP TENเขตพื้นที่
ประชุมเตรียมความพร้อมสู่ TOP TENเขตพื้นที่
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสู่ TOP TEN ให้กับประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,810 คน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ครูผู้ช่วย) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 150 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์