+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
เตรียมความพร้อมอบรมโครงการ
เตรียมความพร้อมอบรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย
นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ อบรมเตรียมความพร้อมโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย กับแกนนำครูปฐมวัย ณ ห้องประชุม สพป.พล 3 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสพป.พล.3
มอบนโยบายการปฏิบัติงานสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของสพป.พล.3 และประชุมชี้แจงการศึกษาดูงาน สพป.สุมทรปราการ 2 และสพป.ระยอง 2 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และประธานเครือข่าย 24 เครือข่าย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย
ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 318 ] คน
เยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ท่านทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯสังกัดสพป.พล.๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 306 ] คน
ค่ายภาษาสนุก
ค่ายภาษาสนุก
ท่านทองมา สัญญะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.๓ เป็นประธานกิจกรรมค่ายภาษาสนุก : วาด เขียน ขับขาน สื่อสาร ความหมาย ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 317 ] คน
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech 2013) ระดับเขตพื้นที่ของนักเรียนชั้นมัธยัมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ และชาติตระการในการจัดข้อมูลนักเรียน
พัฒนาครูวัดโบสถ์ และชาติตระการในการจัดข้อมูลนักเรียน
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Date Management Center 2013 รุ่น 2 ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และชาติตระการในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 315 ] คน
กำกับ ติดตามโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัด‏
กำกับ ติดตามโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัด‏
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านวินัย รูปขำดี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ท่านผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ กำกับ ติดตาม ความพร้อมของทางโรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ สวนแสงพรหม ตำบลคันโช้ง อำภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 2 โรงเรียนวัดหินลาด
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 2 โรงเรียนวัดหินลาด
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษศูนย์ที่ 2 โรงเรียนวัดหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 305 ] คน
วางแผนการจัดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
วางแผนการจัดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุ่มนิเทศก ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Impromptu Speech 2013) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
Date Management Center 2013 รุ่น 2
Date Management Center 2013 รุ่น 2
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Date Management Center 2013 รุ่น 2 ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอนครไทย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่านสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.๓ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ไปออกเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
พัฒนาระบบ Date Management Center 2013  รุ่น 1
พัฒนาระบบ Date Management Center 2013 รุ่น 1
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Date Management Center 2013 รุ่น 1 ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 307 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 314 ] คน
เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการีสอนโครงงานคุณธรรม และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว์โส ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ พระวิทยากร
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
ติดตามความพร้อมในการดำเนินงานเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
ท่านผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านปาสัก (ทศพลอนุสรณ์)ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
นิเทศ ติดตาม  การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษอำเภอชาติตระการ
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษอำเภอชาติตระการ
รองผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านชาติตระการ ศูนย์โรงเรียนบ้านท่าสะแก และศูนย์พิเศษโรงเรียนวัดบ่อภาค
ผู้อ่าน [ 308 ] คน
โครงการดีเจ เพื่อสายรักแห่งครอบครัว
โครงการดีเจ เพื่อสายรักแห่งครอบครัว
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการดีเจ เพื่อสายรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 336 ] คน
นิเทศ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดย่านขาด ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
นิเทศ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ค่ายภาษาอังกฤษ ของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ ของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ ของศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์ที่ 4 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ( ทศพล อนุสรณ์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 313 ] คน
สนับสนุนร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวไกลในอาเซียน
สนับสนุนร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวไกลในอาเซียน
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้เด็กไทยก้าวสู่สุดยอดผู้นำอาเซียน จำนวนเงิน 5,000,000 บาท ในการประชุมผู้บริหาร วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 312 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 


 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์