ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 2017 Today
»   เมื่อวานนี้ 2171 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 10918 Week
»   เดือนนี้ 12161 Month
»   ปีนี้ 12161 Year
»   รวมทั้งหมด 12161 Total
Record: 2277 (19.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ โรงเรียนขนาดเล็ก
ประชุมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ โรงเรียนขนาดเล็ก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ โรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 165 ] คน
ประชุมที่ปรึกษาวิจัย
ประชุมที่ปรึกษาวิจัย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมที่ปรึกษาวิจัยในการดำเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการของ สพป.พล. 3 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการในการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 145 ] คน
ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยง
ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยง
นายธนู อักษร และนายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยงโดรงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ในวันที่ 26 เมษายน 2554 ณ วัดสวนร่วมบารมี ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
ค่ายรักษ์ภาษาไทย
ค่ายรักษ์ภาษาไทย
สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยรูปแบบการจัดค่ายรักษ์ภาษาไทย สำหรับวิทยากรแกนนำ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ..เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
เสริมสร้างคุณธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโดรงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2554 ณ วัดสวนร่วมบารมี ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 152 ] คน
ประชุม ก.ต.ป.น.
ประชุม ก.ต.ป.น.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 3 เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อันดับ 1 ใน 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2554 – 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
นายยงยศ เมฆอรุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประชุมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อพิจารณาการย้ายของข้างราชการครูสายผู้สอน ในวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการ ผู้สอน
ผู้อ่าน [ 163 ] คน
ค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
ค่ายสร้างสรรค์พลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายสร้างสรรค์สร้างพลเมืองศึกษาก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยรูปแบบการจัดค่ายรักษ์ภาษาไทย สำหรับวิทยากรแกนนำ ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ..เมีอง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 158 ] คน
ถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 07.59 น. ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี
ผู้อ่าน [ 151 ] คน
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 23 – 24 เมษายน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 204 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 23 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที 22 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.พยุง ซีดาร์ และมิสเตอร์แมททิว ฟอร์เล่ย์ เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
รดน้ำ ขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รดน้ำ ขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมรดน้ำ ขอพร ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
รดน้ำ ขอพร ผอ.สพป.พล.3
รดน้ำ ขอพร ผอ.สพป.พล.3
คุณอำนวย ศรีอาวุธ คุณปาริตา ศิริวัตร์ และ คณะ สังกัด สพม.39 รดน้ำขอพร นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
รดน้ำ ขอพร อบจ.พิษณุโลก
รดน้ำ ขอพร อบจ.พิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ ร่วมรดน้ำ ขอพร นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 140 ] คน
ประชุมชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการ
ประชุมชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการ ถึงแนวทางการดำเนินงาน ให้กับ รอง ผอ.สพป.พล.3 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มทราบ ในวันที่ 21 เม.ย. 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 155 ] คน
อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 21 เม.ย. 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
รดน้ำนายอำเภอวัดโบสถ์
รดน้ำนายอำเภอวัดโบสถ์
ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมรดน้ำท่านสุรพงษ์ รังสาดทอง นายอำเภอวัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีคุณนวลจันทร์ คำหมู่ คลังจังหวัดพิษณุโลก และคณะ เป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์เอกสารคูมือเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2554
ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์เอกสารคูมือเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2554
นายอนันต์ แก้วแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์เอกสารคูมือเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2554 ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมใจคารวะธรรม
ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมใจคารวะธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมใจคารวะธรรม ของ สพป.พล.1 โดยมีนายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณูโลก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรและคณะ ร่วมรดน้ำในวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณูโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
วางแผนประชุมครูทั้งเขต
วางแผนประชุมครูทั้งเขต
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 วางแผนกับรองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในการประชุมครูทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อความเรียบร้อยในการประชุม ในวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์