ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 1 Today
»   เมื่อวานนี้ 1 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1 Week
»   เดือนนี้ 1 Month
»   ปีนี้ 1 Year
»   รวมทั้งหมด 1 Total
Record: 1 (05.07.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ. วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
อบรมพัฒนาครูการเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT
อบรมพัฒนาครูการเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 เรื่อง การเขียนรายงานผลการใช้สื่อด้าน ICT ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 543 ] คน
อนุรักษ์โครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม
อนุรักษ์โครงการน่ารักอย่างไทยจิตใจงดงาม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “มารยาทไทย” และวิพากษ์ร่างคู่มือการประเมินส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “มารยาทไทย โครงการน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 282 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการ ครั้งที่ 4 / 2554 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเชิญนายมนัส เรือนเหลือ หัวหน้างานควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้ในเรื่องไข้หวัดนก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
นายทองมา สัญญา ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ออกประเมินทบทวนเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านป่าสักฯ และโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการประเมิน ศมส. รอบ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 250 ] คน
นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านป่าสัก
นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศมส.โรงเรียนบ้านป่าสัก
นายทองมา สัญญา ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ออกประเมินทบทวนเตรียมความพร้อมโรงเรียนบ้านป่าสักฯ เพื่อรับการประเมิน ศมส. รอบ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ผู้อ่าน [ 164 ] คน
อบรมพัฒนาครูการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ
อบรมพัฒนาครูการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พบปะครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี รุ่นที่ 2 หลักสูตรการสร้างสื่อในรูปเว็บเพ็จ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว
เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกธุรการโรงเรียนรายงานตัว โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานกับธุรการโรงเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT)
อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT)
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อเทคโนโลยี (ICT) แก่ครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 188 ] คน
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 262 ] คน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ใน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 251 ] คน
สร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สภาพความสำเร็จและแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 298 ] คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืน
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 229 ] คน
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ สพป.พล.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
เยี่ยมโรงเรียนตชด.
เยี่ยมโรงเรียนตชด.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และคณะ เยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านนุชเทียน โรงเรียนตชด.บ้านรักไทย และโรงเรียนตชด.บ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ พร้อมทั้งมอบหนังสือ และ สื่อ CAI ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 240 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ครั้งที่ 6 / 2554 ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 เพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการ
ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 นายทองมา สัญญะ หัวหน้ากลุ่มนิเทศก์ พร้อมด้วย ศน.ขวัญชนก เจริญสะอาด และนางปรารถนา วงศ์โสภา นักวิชาการศึกษา ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอพรหมพิราม 1,3,6
ผู้อ่าน [ 198 ] คน
แสดงความยินดี นายก อบจ.พิษณุโลก
แสดงความยินดี นายก อบจ.พิษณุโลก
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบช่อดอกไม้อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 261 ] คน
ยินดีต้อนรับผอ.สพป.พล.2
ยินดีต้อนรับผอ.สพป.พล.2
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับผอ.วิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ร่วมเดินทางส่ง นางสาวทิพภารัตน์ นานวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 812 ] คน
ค่ายรักษ์ภาษาไทย
ค่ายรักษ์ภาษาไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่าย"รักษ์ภาษาไทย" ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
ผู้อ่าน [ 239 ] คน
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
พัฒนาครูโดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training รุ่น 3 ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเทอม
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเทอม
วันที่ 20 พ.ค. 54 ท่านรองฯอุดม สายโท ศน.บุญส่ง ชูนาม และ ศน.อุมาพร ปานโท้ ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษาและโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 238 ] คน
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ ที่ร.ร.บ้านนาขาม แก่งบ้านยางป่าคาย เขาไร่ศรีราชา บ้านเนินมะคึด และวัดน้ำคบ
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่1 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ผู้อ่าน [ 241 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
ผอ.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 171 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์