+๙๙๙๙๙๙ชชชัพพ

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 22 Online
»   วันนี้ 283 Today
»   เมื่อวานนี้ 6058 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 16415 Week
»   เดือนนี้ 16415 Month
»   ปีนี้ 16415 Year
»   รวมทั้งหมด 16415 Total
Record: 6058 (21.11.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาน 2554 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
บรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
บรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 เป็นวิทยากรบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษที่ 2 ของการปฏิรูปการศึกษาไทย ให้กับนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้อ่าน [ 139 ] คน
ตรวจสอบสถานที่โรงเรียนพื้นที่พิเศษ
ตรวจสอบสถานที่โรงเรียนพื้นที่พิเศษ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ.ชาติตระการ
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
นายวันชัย รอดฉาย รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะคลังจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
รองยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เขต 3 ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นัดคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
ปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานปิดการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
อบรมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อบรมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมโครงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  D1  (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย
ประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ D1 (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย
ผอ.พีโชบล ชาญนาวา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินโรงเรียนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ D1 (Democracy) ยึดมั่นประชาธิปไตย สพป.พล.3 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (A.T.C)
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (A.T.C)
นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัด ประธานการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่นที่ 66/25531 ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ต้อนรับคณะสพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ต้อนรับคณะสพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เดินทางส่งนางวนิดา พรหมงาม นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 168 ] คน
ชี้แจงแนวทางพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ชี้แจงแนวทางพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรโควตาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและวงเงินที่เหลือ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ติดตามแผนไทยเข็มแข้ง โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป.พิษณุโลก 3
ติดตามแผนไทยเข็มแข้ง โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป.พิษณุโลก 3
ร.ท.กวี เพ็งศรี ประธานกรรมการและคณะกรรมการติตตามผลการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการไทยเข็มแข้ง 2553 (SP2) ภายใต้กลยุทธ์ ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ.พรหมพิราม วันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยรองนิคม กุณา รองสพป.พล.3 บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข็มแข้ง โรงเรียนชุมชน 8
คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข็มแข้ง โรงเรียนชุมชน 8
ร.ท.กวี เพ็งศรี ประธานกรรมการและคณะกรรมการติตตามผลการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการไทยเข็มแข้ง 2553 (SP2) ภายใต้กลยุทธ์ ณ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศ อ.นครไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยรองนิคม กุณา รองสพป.พล.3 บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 169 ] คน
ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ร.ท.กวี เพ็งศรี ประธาน น.ส.อังคณา เหล่าวิทย์ สตผ. และ นางจตุพร เรียงความ สตผ. คณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2553 และผลการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2553 (SP2) ภายใต้กลยุทธ์ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 และบุคากรทางการศึกษานำเสนอผลงานตามกลยุทธ์
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
คณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ  เยี่ยมชมนิทรรศการ
คณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 นำคณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2553 และผลการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2553 (SP2) ภายใต้กลยุทธ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 นำโดย ร.ท.กวี เพ็งศรี ประธาน น.ส.อังคณา เหล่าวิทย์ สตผ. และ นางจตุพร เรียงความ สตผ. เยี่ยมชมนิทรรศการ
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ
ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2553 และผลการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2553 (SP2) ภายใต้กลยุทธ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 นำโดย ร.ท.กวี เพ็งศรี ประธาน น.ส.อังคณา เหล่าวิทย์ สตผ. และ นางจตุพร เรียงความ สตผ.
ผู้อ่าน [ 134 ] คน
ต้อนรับรัฐมนตรี
ต้อนรับรัฐมนตรี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะต้อนรับ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ สนามบินพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 190 ] คน
งานมุทิตาจิตกตัญญูครู
งานมุทิตาจิตกตัญญูครู
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 จัดงานมุทิตาจิตกตัญญูครู ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 170 ] คน
ตักบาตร “รับรุ่งอรุณ แห่งความสุข”
ตักบาตร “รับรุ่งอรุณ แห่งความสุข”
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 และคณะตักบาตร “รับรุ่งอรุณ แห่งความสุข” ในวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 127 ] คน
งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.3 ประธานการจัดการ งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ผู้เกษียณศึกษาดูงานเมืองเก่า
ผู้เกษียณศึกษาดูงานเมืองเก่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นำทีมโดย รองนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.3 นำคณะผู้เกษียณ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานเมืองเก่าสุโขทัย ในวันที่ 20 กันยายน 2553
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ประชุมชี้แจงการจัดงาน”วันวารที่ภาคเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
ประชุมชี้แจงการจัดงาน”วันวารที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
นายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พล.3 และคณะ ประชุมชี้แจงการจัดงาน”วันวารที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเทรเชอร์ อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 133 ] คน
เตรียมของใส่บาตรรับอรุณ
เตรียมของใส่บาตรรับอรุณ
บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และผู้บริหารสถานศึกษา ใส่บาตรรับอรุณในเข้าวันที่ 21 กันยายน 2553 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 197 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์