ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 24 Online
»   วันนี้ 653 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 653 Week
»   เดือนนี้ 653 Month
»   ปีนี้ 653 Year
»   รวมทั้งหมด 653 Total
Record: 653 (26.08.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
บันทึกเทปถวายพระพร
บันทึกเทปถวายพระพร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 275 ] คน
ระดมความคิดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดมความคิดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 ในวันที่ 19 กรกฎาคาม 2555 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นางจันทิรา จั่นผ่อง นายวินัย ปานโท้ นางแพรทอง เดชเทศ และนางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พล 3 ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ สังเกตการณ์ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ ในโอกาสที่โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ. คณะกรรมการการประเมินประกอบด้วยนายสมจิตร ทองน้อย นายเอกสิทธิ์บุญประสิทธิ์และนายพูนสิน ใจทหาร
ผู้อ่าน [ 383 ] คน
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 343 ] คน
ขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมชี้แจงการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 287 ] คน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พล. 3 นิเทศ สังเกตการณ์โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ได้แก่โรงเรียนราษฏร์สามัคคี โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิรามและโรงเรียนบ้านคลองช้าง อำเภอวัดโบสถ์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 294 ] คน
แสดงความยินดี
แสดงความยินดี
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ เนื่องจากขึ้นบ้านใหม่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 330 ] คน
ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ปี 2555 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 52 โรงเรียน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 364 ] คน
 เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 322 ] คน
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012) ของระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
พัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
พัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 390 ] คน
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและมอบนโยบาย เรื่อง จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.3 อ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ทุกคน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งศึกษาภาษา วัฒนธรรม ประเทศเพื่อบ้านใน ASEAN และเน้นการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ ในวัน ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 599 ] คน
มอบป้ายร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน
มอบป้ายร่วมสร้างเด็กไทยให้ก้าวล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบป้ายประชาสัมพันธ์สร้างเด็กไทยให้แก้วล้ำ สู่สุดยอดผู้นำอาเซียน ให้กับนายกสมาคมอำเภอวัดโบสถ์ นครไทย ชาติตระการ และพรหมพิราม ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 537 ] คน
มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ
มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ ให้กับครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ระดับเหรียญทอง งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 398 ] คน
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech 2012)
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech 2012)
นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555 (Impromptu Speech 2012) วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 462 ] คน
มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ  ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสู่มืออาชีพ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเสื้อผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารสู่มืออาชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 302 ] คน
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3
นายยงยศ เมฆอรุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติผลสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และผลการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี‏
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี‏
นายทองมา สัญญะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ปี 2555 ร่วมกับสพป.พล.1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านอโณทัย ไทยวรรณศรี รองผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้อ่าน [ 368 ] คน
ติดตามความพร้อมสมศ.รอบสาม‏
ติดตามความพร้อมสมศ.รอบสาม‏
นางเนาวนิตย์ แสงนาค และคณะศึกษานิเทศก์ ติดตามความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(ระยะที่ สอง) จาก สมศ. ณ. โรงเรียนวัดนาขุม และโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง อำเภอพรหมพิราม ในวันที่11 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 263 ] คน
อบรมครูปฐมวัย
อบรมครูปฐมวัย
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูปฐมวัย “กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555 ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 310 ] คน
อบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฟันดี
อบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฟันดี
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฟันดี อำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 309 ] คน
จัดการองค์ความรู้ สพป.พล.3
จัดการองค์ความรู้ สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการการจัดการความรู้ สพป.พล.3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 320 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
นางวรรณวิรัตน์ เกื้อพัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ ประชุมพร้อมคณะวิทยากรเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ทดลองขั้นพื้นฐาน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผู้อ่าน [ 288 ] คน
ประชุมคณะกรรมการเปิดซองผลการสอบครูผู้ช่วย
ประชุมคณะกรรมการเปิดซองผลการสอบครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการการเปิดซองผลการสอบแข่งขันได้และจัดทำประกาศผลการสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 เป็นประธานการเปิดซอง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ผู้อ่าน [ 365 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์