ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 14 Online
»   วันนี้ 2702 Today
»   เมื่อวานนี้ 2269 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4971 Week
»   เดือนนี้ 5950 Month
»   ปีนี้ 5950 Year
»   รวมทั้งหมด 5950 Total
Record: 2702 (26.05.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
คืนความสุข ให้ชาวสพป.พล.3
คืนความสุข ให้ชาวสพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 จัดกิจกรรมคืนความสุข ให้กับชาวสพป.พล.3 ในวันที่29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 129 ] คน
มอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษ
มอบวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบวุฒิบัตรอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้
มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบ ส.ค.ส.อ่านออกเขียนได้ คิด คำนวณได้ ให้กับเครือข่ายอำเภอโรงเรียนทุกเครือข่าย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเล็กปฏิบัติเลิศภาคเหนือตอนล่าง
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเล็กปฏิบัติเลิศภาคเหนือตอนล่าง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับโซนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”
มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุรุสภา และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ให้กับผู้บริหารในสังกัด นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
มอบโล่สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มอบโล่สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบโล่รางวัลการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม รางวัล ระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
ยินดีต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนใหม่
ยินดีต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนใหม่
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับผู้บริหารที่ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัด สพป.พล.3 จำนวน 2 คน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 102 ] คน
อบรมพุัฒนาการจัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อบรมพุัฒนาการจัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมพัฒนาการจัดการความรู้ แบบบูรณาการ ในวันอังคารทึ่ 30 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
กายกรรมสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
กายกรรมสร้างบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ
พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ประธานพิธีเปิดกายกรรมการกุศล ของ สพป.พล.3 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ให้การต้อนรับ
ผู้อ่าน [ 183 ] คน
เตรียมความพร้อมการจัดกายกรรม
เตรียมความพร้อมการจัดกายกรรม
นายธนู อักษร ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกายกรรม โดยมีคณะเมตตาธรรมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 203 ] คน
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายประเสริฐ รัตนพันธ์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เป็นเลขานุการในการประชุม
ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ร่วมงานปีใหม่ม้ง
ร่วมงานปีใหม่ม้ง
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมงานปีใหม่ม้ง พ.ศ.2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
ร่วมรับธง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมรับธง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผู้อ่าน [ 257 ] คน
ร่วมแสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย
ผู้อ่าน [ 247 ] คน
ร่วมจัดรายการ
ร่วมจัดรายการ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ร่วมจัดรายการโดยให้สัมภาษณ์ความเป็นมาของจัดกายกรรมการกุศล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
อบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบO-net
อบรมทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบO-net
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมทักษะการทำข้อสอบ o-net ให้กับนักเรียนเครือข่ายอำเภอโรงเรียนวัดโบสถ์ 2 และ 3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 137 ] คน
สนทนากลุ่มประเด็นสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สนทนากลุ่มประเด็นสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการสนทนากลุ่มประเด็นสภาพปัญหาการบริหารงานขององค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 147 ] คน
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ
นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาและประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 186 ] คน
รับมอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
รับมอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รองผอ.สพป.พล.3 รับมอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษให้กับโรงเรียนห้วยปลาไหล อ.วัดโบสถ์ โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ผู้อ่าน [ 179 ] คน
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับผู้ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นำโดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.พรหมพิราม
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี และอดีตประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาและคณะ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 266 ] คน
องคมนตรีเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
องคมนตรีเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี และอดีตประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 200 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 


    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์