+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 90 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 90 Week
»   เดือนนี้ 90 Month
»   ปีนี้ 90 Year
»   รวมทั้งหมด 90 Total
Record: 90 (01.10.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
 
อบรมครูผู้ช่วยวันที่สอง
อบรมครูผู้ช่วยวันที่สอง
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย" ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3
ผู้อ่าน [ 199 ] คน
แสดงความเสียใจ
แสดงความเสียใจ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 พร้อมด้วยนายอุดม สายโท และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดา นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 ณ วัดป่าห้วยชัน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
มอบนโยบายอบรมครูผู้ช่วย
มอบนโยบายอบรมครูผู้ช่วย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพตำแหน่งครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 272 ] คน
อบรมครูผู้ช่วย
อบรมครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพตำแหน่งครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 293 ] คน
เตรียมความพร้อมเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
เตรียมความพร้อมเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย” ในวันที่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 194 ] คน
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
แจกลูกสะกดคำนครไทยชาติตระการ
แจกลูกสะกดคำนครไทยชาติตระการ
นายภิเศก ขุ้นคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรม “การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้” ให้กับครูภาษาไทยในสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 301 ] คน
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะทำวีดีทัศน์
นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) นำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
แจกลูกสะกดคำวัดโบสถ์พรหมพิราม
แจกลูกสะกดคำวัดโบสถ์พรหมพิราม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรม “การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้” ให้กับครูภาษาไทยในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ และพรหมพิราม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 286 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน [ 232 ] คน
อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวชามาภัทร ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 223 ] คน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 30 เมษายน 2559 ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษาเขตการศึกษา 7 พิษณุโลกเป็นวิทยากร
ผู้อ่าน [ 245 ] คน
เตรียมความพร้อมอบรม “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย”
เตรียมความพร้อมอบรม “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย”
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมฝ่ายวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 154 ] คน
เตรียมความพร้อมการประชุมกศจ.
เตรียมความพร้อมการประชุมกศจ.
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุม กศจ.เกี่ยวกับของกลุ่มบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และภารกิจของสพป.พล.3 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 224 ] คน
จัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
จัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นางเนาวนิตย์ แสงนาค ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นายสุทธิดล พุทธรักษ์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 25 เมษายน 2559
ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 189 ] คน
ร่วมเสวนาวิชาการ
ร่วมเสวนาวิชาการ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ การจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพ หายใจ สติปัญญา ประเด็นท้าทาย ตอบสนอง ทุกนโยบายสุขภาพ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 พื้นที่เป็นฐาน สานทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ Health in All Policies at the Region ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 173 ] คน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 184 ] คน
รดน้ำขอพร
รดน้ำขอพร
นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์พร้อมคณะ รดน้ำขอพรนายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ชี้แจงการประเมินลูกจ้างประจำ
ชี้แจงการประเมินลูกจ้างประจำ
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงการประเมินลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
เตรียมความพร้อมการปรับระดับชั้นให้สูงขึ้น
เตรียมความพร้อมการปรับระดับชั้นให้สูงขึ้น
นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นของลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.พล.3 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
คู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สพป.พล.3 ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบ้านสวนคลาสสิค อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 226 ] คน
ร่วมงานถนนคนเดิน อ.วัดโบสถ์
ร่วมงานถนนคนเดิน อ.วัดโบสถ์
นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดงาน ถนนคนเดิน “ถนนวัฒนธรรม “คน”วัดโบสถ์ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ (ริมน้ำแควน้อย) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้อ่าน [ 234 ] คน
สืบสานประเพณีไทย
สืบสานประเพณีไทย
นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สพป.พล.๓ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน [ 187 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 


 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์