กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
สพฐ.
สช.
สทศ.
สสวท.


ภารกิจ

บุคลากร

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

พรบ. กฎ ระเบียบ

โรงเรียนเอกชนในระบบ

อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ

จันทราพระกิตติคุณ

ศึกษาวิทย์

ญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม

อินทุภูติพิทยา

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ


... เรื่องที่น่าสนใจ...

กองทุนสงเคราะห

พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

ปฏิทิน/ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน

บริการโรงเรียน ครู นักเรียน

อุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียน

สำนักงานเลขาคุรุสภา

เกาะติดหลักสูตร

ราชบัณฑิตยสถาน

วิชาการดอทคอม

หอสมุดแห่งชาติ

นายสุชาติ ดิเรกวัฒนะ รอง ผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นายชาญวิทย์
ทับสุพรรณ ผอ.สำนักบริหารงานคณะกรกรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและคณะ เนื่องในโอกาส มอบเครื่องกันหนาว “โครงการ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมใจต้านภัยหนาว” ในพื้นที่อำเภอนครไทย

... หน่วยงานย่อยในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...


สำนักอำนวยการ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สำนักกิจการพิเศษ

สำนักนิติการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

 

...แบบฟอร์ม...

คำขอหนังสือรับรองสิทธิ์(ไข้ใน)

ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีถึงแก่กรรม

ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร

ใบเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร

คำรับรองใบเสร็จรับเงินสูญหาย

คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

แบบแจ้งค่าลดหย่อยคำณวนภาษี ณ ที่จ่าย

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอรับเงินโครงการอาหารเสริม(นม)

...มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน...

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี ฉบับย่อ

...ข่าวความเคลื่อนไหว...
ขยายเวลาในการจัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียน มาตรา 159 (ประกาศ) (รายชื่อโรงเรียน)
แนวปฏิบัติการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ สำหรับปีการศึกษา 2553