โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับ Tablet และที่จะนำ Tablet มาแจ้งเสีย ให้มาแจ้งได้ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม *** +++ ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่ 19 มิ.ย.57 (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 41/2557) และหนังสือ สพป.พล.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว1816 ลว.13 มิ.ย.57 +++  ***  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฺิตามหนังสือสพป.พล.3 ที่ ศธ 04103/ว 2133 ลว.4 ก.ค.57 ให้มารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม ***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบรายงานควบคุมภายใน 2556
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
โครงงานจิตอาสา
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เผยแพร่ผลงาน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 44 Online
»   วันนี้ 50 Today
»   เมื่อวานนี้ 3770 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3820 Week
»   เดือนนี้ 3820 Month
»   ปีนี้ 3820 Year
»   รวมทั้งหมด 3820 Total
Record: 3770 (30.07.2014)
( Counter 11-03-2013 )
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

 

 

           พัฒนาครูตามกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
 
          

นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผอ.สพป.พล.3  และคณะสพป.พิษณุโลก เขต 1  ,  2  และสพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring  ในวันที่  24  มีนาคม  2556  ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    อ.เมือง  จ.พิษณุโลก    โดยมี  ผศ.ดร.ศิริวิมล  ใจงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประธานในพิธี  ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อลงนามในสัญญาจ้าง  (TOR)  ในการพัฒนาครูทั้งระบบตามสมรรถนะให้เป็นครูดี  ครูเก่ง  มีคุณภาพ  คุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น  บริบท  และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน  ในปีงบประมาณ 2556  และเพื่อพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข็มแข็งของสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching  โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นคู่พัฒนา การจัดพัฒนาให้เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน และให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบ  Coaching  c]t  Mentoring  โดยเน้นให้เน้นการพัฒนาเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามระดับขั้น  ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

 

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 300 ] คน
 

ผอ.สพป.พล.3

 
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์