+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 626 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2876 Week
»   เดือนนี้ 16329 Month
»   ปีนี้ 47163 Year
»   รวมทั้งหมด 51962 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           พัฒนาครูตามกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
 
          

นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผอ.สพป.พล.3  และคณะสพป.พิษณุโลก เขต 1  ,  2  และสพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring  ในวันที่  24  มีนาคม  2556  ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    อ.เมือง  จ.พิษณุโลก    โดยมี  ผศ.ดร.ศิริวิมล  ใจงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประธานในพิธี  ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อลงนามในสัญญาจ้าง  (TOR)  ในการพัฒนาครูทั้งระบบตามสมรรถนะให้เป็นครูดี  ครูเก่ง  มีคุณภาพ  คุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น  บริบท  และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน  ในปีงบประมาณ 2556  และเพื่อพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข็มแข็งของสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching  โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นคู่พัฒนา การจัดพัฒนาให้เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน และให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบ  Coaching  c]t  Mentoring  โดยเน้นให้เน้นการพัฒนาเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามระดับขั้น  ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

 

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 329 ] คน
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์