+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 626 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2876 Week
»   เดือนนี้ 16329 Month
»   ปีนี้ 47163 Year
»   รวมทั้งหมด 51962 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ขยายผลโปรแกรม Thai-School Lunch
 
          

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.พล.3    จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai-School Lunch  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ เพื่อให้โรงเรียนนำโปรแกรมระบบออนไลน์  Thai-School Lunch    ไปใช้ในการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียนล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน หรือมากกว่าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้  ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูอาหารตามบริบทของแต่ละโรงเรียนปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเพื่อรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดขึ้นให้ถูกหลักโภชนาการและได้ตามมาตรฐานความต้องการสารอาหารของช่วงชั้นนักเรียนได้เองอย่างเป็นอิสระ และนำเมนูอาหารไปเป็นหลักฐานการเบิกเงินกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา    ในวันที่  29  เมษายน  2556  ณ  สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  โดยมี  นางพีโชบล  ชาญนาวา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3  นายพรประเสริฐ  ประจันตะเสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1  นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3  นางวิลาวัลย์  ขุนโต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.1  นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สพป.พล.2  นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์  นักวิชาการชำนาญการ สพป.พล.2  นางสาววนิศา  รอดฉาย  ครูช่วยราชการ สพป.พล.3  เป็นวิทยากร

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

 
จำนวนคนอ่าน [ 335 ] คน
 


นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์