คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 1269 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1269 Week
»   เดือนนี้ 1269 Month
»   ปีนี้ 1269 Year
»   รวมทั้งหมด 1269 Total
Record: 1269 (25.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ขยายผลโปรแกรม Thai-School Lunch
 
          

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.พล.3    จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai-School Lunch  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอนครไทย และชาติตระการ เพื่อให้โรงเรียนนำโปรแกรมระบบออนไลน์  Thai-School Lunch    ไปใช้ในการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียนล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน หรือมากกว่าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้  ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูอาหารตามบริบทของแต่ละโรงเรียนปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเพื่อรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดขึ้นให้ถูกหลักโภชนาการและได้ตามมาตรฐานความต้องการสารอาหารของช่วงชั้นนักเรียนได้เองอย่างเป็นอิสระ และนำเมนูอาหารไปเป็นหลักฐานการเบิกเงินกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา    ในวันที่  29  เมษายน  2556  ณ  สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  โดยมี  นางพีโชบล  ชาญนาวา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พล.3  นายพรประเสริฐ  ประจันตะเสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.พล.1  นางพิกุลทอง  สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พล.3  นางวิลาวัลย์  ขุนโต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พล.1  นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สพป.พล.2  นางสุทัศน์  จำปาศักดิ์  นักวิชาการชำนาญการ สพป.พล.2  นางสาววนิศา  รอดฉาย  ครูช่วยราชการ สพป.พล.3  เป็นวิทยากร

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้

 
จำนวนคนอ่าน [ 714 ] คน
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์