+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 331 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 331 Week
»   เดือนนี้ 331 Month
»   ปีนี้ 331 Year
»   รวมทั้งหมด 331 Total
Record: 331 (25.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
โรงเรียนวัดน้ำคบ รับการตรวจเยี่ยมติดตามจาก สพป.พล.เขต3

วันที่ 7 มกราคม 2557 โรงเรียนวัดน้ำคบ รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม และรับคำเสนอแนะจาก คณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นำโดยท่าน ศน.ทองมา สัญญะ, ศน.อุมาพร  ปานโท้, ศน.บุศรินทร์ ใจวังโลก และ ศน.บุญส่ง ชูนาม เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี้ ทางโรงเรียนวัดน้ำคบขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นอย่างยิ่งที่เห็นความสำคัญ และกรุณาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการเตรียมรับการประเมินจาก สมศ. ในครั้งนี้


ประชาสัมพันธ์โดย  นางสาวกันตา  กรึมสูงเนิน
เผยแพร่โดย  อรชา  เนินเพิ่มพิสุทธิ์

 
วันที่ 08 ม.ค. 57 ผู้อ่าน 448 คน
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์