คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 28 Online
»   วันนี้ 374 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 374 Week
»   เดือนนี้ 374 Month
»   ปีนี้ 374 Year
»   รวมทั้งหมด 374 Total
Record: 374 (25.11.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม      
     
       

แจ้งทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ บันทึกผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นรายบุคคล ของปีงบประมาณ 2558 ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

รายชื่อโรงเรียน

1. บ้านป่าสักฯ
2. วัดน้ำคบ
3. วัดเสนาสน์
4. วัดท้องโพลง
5. บ้านหนองลาน
6. ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
7. ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
8. บ้านโป่งกะเฌอ
9. บ้านท่าหินลาด
10. บ้านนาหนอง
11. บ้านเข็กใหญ่
12. บ้านลาดคื้อ
13. กัลยาณิวัฒนา 1
14. บ้านโคกใหญ่
15. บ้านชาติตระการ
16. บ้านนาเปอะ
17. บ้านเนินสุวรรณ
18. ชุมชนวัดบ้านดง
19. บ้านห้วยท้องฟาน
20. บ้านขุนน้ำคับ
21. วัดวงฆ้อง
22. บ้านหนองไผ่
23. ทับยายเชียงวิทยา
24. บ้านน้ำหักศึกษา
25. ห้วยปลาไหล
26. บ้านแก่งคันนา
27. ชุมชนบ้านท่างาม
28. บ้านคลองช้าง
29. บ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)
30. วัดหางไหล
31. บ้านนาจาน
32. บ้านนาตอน
33. บ้านท่าสะแก
34. บ้านนาล้อม
35. บ้านหนองกระดาษ
36. บ้านนาโพธิ์นาจาน
37. บ้านขวดน้ำมัน
38. บ้านหนองปลิง
39. บ้านแก่งเจ็ดเค็ว
40. บ้านน้ำภาคน้อย
41. บ้านห้วยเหิน
42. วัดบ่อภาค
43. แก่งบ้านยางป่าคาย
44. บ้านนาฟองแดง
45. วัดคลองมะเกลือ
46. วัดหนองมะคัง
47. บ้านหนองกะท้าว
 
 
หมายเหตุ   หากสงสัยสอบถามที่ ศน.ณัฎฐ์ชุดา  วงศ์พันธ์ 091-5699145
วันที่ 26 ก.พ. 58 ผู้อ่าน 618 คน
 นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์