+++ หนังสือรับรอง กบข. มาแล้ว ขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** +++ งดจ่ายเงิน One Stop Service ทุกวันที่ 1-9 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  +++  

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2559
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 59
คู่มือสพป.สุจริต
ชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาปี พ.ศ.2560
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 625 Today
»   เมื่อวานนี้ 1120 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2875 Week
»   เดือนนี้ 16328 Month
»   ปีนี้ 47162 Year
»   รวมทั้งหมด 51961 Total
Record: 2023 (12.01.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม      
     
       

แจ้งทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ บันทึกผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นรายบุคคล ของปีงบประมาณ 2558 ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

รายชื่อโรงเรียน

1. บ้านป่าสักฯ
2. วัดน้ำคบ
3. วัดเสนาสน์
4. วัดท้องโพลง
5. บ้านหนองลาน
6. ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
7. ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
8. บ้านโป่งกะเฌอ
9. บ้านท่าหินลาด
10. บ้านนาหนอง
11. บ้านเข็กใหญ่
12. บ้านลาดคื้อ
13. กัลยาณิวัฒนา 1
14. บ้านโคกใหญ่
15. บ้านชาติตระการ
16. บ้านนาเปอะ
17. บ้านเนินสุวรรณ
18. ชุมชนวัดบ้านดง
19. บ้านห้วยท้องฟาน
20. บ้านขุนน้ำคับ
21. วัดวงฆ้อง
22. บ้านหนองไผ่
23. ทับยายเชียงวิทยา
24. บ้านน้ำหักศึกษา
25. ห้วยปลาไหล
26. บ้านแก่งคันนา
27. ชุมชนบ้านท่างาม
28. บ้านคลองช้าง
29. บ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)
30. วัดหางไหล
31. บ้านนาจาน
32. บ้านนาตอน
33. บ้านท่าสะแก
34. บ้านนาล้อม
35. บ้านหนองกระดาษ
36. บ้านนาโพธิ์นาจาน
37. บ้านขวดน้ำมัน
38. บ้านหนองปลิง
39. บ้านแก่งเจ็ดเค็ว
40. บ้านน้ำภาคน้อย
41. บ้านห้วยเหิน
42. วัดบ่อภาค
43. แก่งบ้านยางป่าคาย
44. บ้านนาฟองแดง
45. วัดคลองมะเกลือ
46. วัดหนองมะคัง
47. บ้านหนองกะท้าว
 
 
หมายเหตุ   หากสงสัยสอบถามที่ ศน.ณัฎฐ์ชุดา  วงศ์พันธ์ 091-5699145
วันที่ 26 ก.พ. 58 ผู้อ่าน 714 คน
 นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
 

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์