***โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557***

ผู้บริหาร สพป.พล.3
คณะกรรมการเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนปี 2554
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาปี 2556
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษา
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
หนังสือรับรองคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2557
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2556
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีสอบราคา
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
ไฟล์นำเสนอในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (4 มิ.ย.57)
การกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2557 (DMC)
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.6
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 37 Online
»   วันนี้ 4135 Today
»   เมื่อวานนี้ 4697 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 8832 Week
»   เดือนนี้ 8832 Month
»   ปีนี้ 8832 Year
»   รวมทั้งหมด 8832 Total
Record: 4697 (29.09.2014)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 
แจ้งการต่อสัญญาจ้างนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)      
     
       

1.  รายชื่อโรงเรียนที่ต้องดำเนินการส่งสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จำนวน 65 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
2.  อัตราจ้างโครงการอื่นๆ ขอให้ชะลอการส่งสัญญาจ้าง หาก สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณมาแล้ว  ทาง สพป.พล.เขต 3 จะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบและดำเนินการ ต่อไป 
3.  โรงเรียนที่ดำเนินการรส่งสัญญาจ้างนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียนมาแล้ว  ท่านไม่ต้องดำเนินการส่งสัญญาจ้างมาอีก  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อุมาพร  วรรณภักดี
กลุ่มบริหารงานบุคคล

เผยแพร่  โดย  ปาริชาติ  ทองแท้ 

Download Documents วันที่ 06 พ.ย. 56 ผู้อ่าน 1002 คน
    ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์