+++ แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภํณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ขอแก้ไข รหัสงบประมาณ จากเดิม ขึ้นต้นด้วย 2004 เป็น 20004 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04103/ว2803 ลว.9 ก.ย.59+++

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ที่ตั้งสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารการศึกษา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
สัญญาลูกจ้างชั่วคราว
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
คู่มือCAI อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
คู่มือเบิกเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง
คู่มือลงทะเบียน e-gp
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แบบฟอร์มค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ และ หนังสือรับรองสิทธิคนไข้ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ควบคุมภายใน 2558
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2558
แบบใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
เกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS
บันทึกตกลงยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
แบบคำขอปรับเงินเดือน (ป.โท)
แบบคำร้องขอย้าย (ครู)
คู่มือการรายงานข้อมูลสภาพปัจจุบันและความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ข้อสอบจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 57
แบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ปร.6
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
คำพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาไทย
ตัวอย่างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ข้อมูลสารสนเทศ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2558
แนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารโรงเรียนสุจริต
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 466 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 466 Week
»   เดือนนี้ 466 Month
»   ปีนี้ 466 Year
»   รวมทั้งหมด 466 Total
Record: 466 (25.09.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
การกรอกข้อมูล NT ผู้รับผิดชอบ 151 0 08 ก.พ. 59
รอบรรจุ คนรอบรรจุ 454 3 03 ก.พ. 59
รอบรรจุ คนรอบรรจุ 125 0 03 ก.พ. 59
รอ ครูผู้สอน 105 0 03 ก.พ. 59
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ป.1-6? ครูโรงเรียนเล็ก 110 0 28 ม.ค. 59
แบบกรอกคะแนนอ่านเขียน ป.1-6 ครูโรงเรียนเล็ก 160 4 28 ม.ค. 59
โปรแกรมกรอกคะแนน Pre O-NET ครูป.6 86 2 28 ม.ค. 59
ลุ้น คศ.3 รอ 285 1 21 ม.ค. 59
รอเงิน ครูผู้รอคอย 183 0 21 ม.ค. 59
แจ้งแก้ไข เฉลย Pre NT ป.3 ด้านคำนวณ ศน.วารุพร บุญอาจ 283 5 19 ม.ค. 59
แจ้งแก้ไขเฉลย Pre O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ศน.วารุพร บุญอาจ 116 1 19 ม.ค. 59
หนังสือแจ้งจัดสรรงบฯ ครูเวลาน้อย 128 2 18 ม.ค. 59
งงกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอพรหมพิราม ครูธุรการ 94 1 15 ม.ค. 59
การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครูวิชาการ 227 8 15 ม.ค. 59
โรงเรียนบางยางพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื่อกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบางยางพัฒนา 76 0 14 ม.ค. 59
โรงเรียนบางยางพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบางยางพัฒนา 82 1 14 ม.ค. 59
รอบรรจุคะ รออย่างมีหวัง 436 25 14 ม.ค. 59
ผล nt ปี2557 ครู ป.3 19127 404 13 ม.ค. 59
เงินค่ารักษา ครูไท 85 0 11 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูขั้นวิกฤติ) ธุรการ 77 0 09 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบางยางพัฒนา โรงเรียนบางยางพัฒนา 59 0 09 ม.ค. 59
วาระการประชุมผู้บริหารอยู่ตรงไหนครับใครรู้ช่วยบอก ธุรการใหม่ 71 1 07 ม.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารแนบใหม่ ธุรการ 69 0 06 ม.ค. 59
คู่มือนิเทศ ครูผู้รับผิดชอบ 124 1 05 ม.ค. 59
สาส์นวันเด็ก ครู 132 5 05 ม.ค. 59
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ::
 


นายสุรินทร์  แก้วมณี

   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์